PAS 1192-2 มาตรฐานใหม่ สำหรับ Building Information Management

BSI

 มาตรฐาน PAS 1192-2 เป็นมาตรฐานที่ได้จัดทำเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลตามความต้องการ เพื่อที่จะรองรับกลยุทธ์การก่อสร้างตามนโยบายรัฐฯ โดยมีเป้าหมายในการลดต้นทุนค่าก่อสร้างให้กับภาคประชาชนสูงถึง 20-30% มาตรฐาน PAS 1192—2 ได้นำกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ สเถียรภาพ และใช้กันอย่างแพร่หลายมากำหนดไว้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง เทคโนโลยี BIMได้ถูกพิจารณาคุณค่าในการส่งมอบโครงการก่อสร้าง ที่สนับสนุนให้โครงการก่อสร้างสามารถทำงานได้ครบทุกกระบวนการด้วยแหล่งข้อมูลโครงสร้างเดียว จึงเป็นเทคโนโลยีที่มีค่าต่อการกระบวนการส่งมอบโครงการ รัฐบาลมีนโยบายว่าทุกๆ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่เข้าร่วม ประมูลงานรัฐฯ จะต้องมีค่า BIM ในระดับที่ 2 ภายในปี 2559 มาตรฐาน PAS 1192-2 เป็นมาตรฐานใหม่จาก BSI   ที่ได้รับการสนับสนุนจาก CIC หรือ Construction Industry Council ซึ่ง มาตรฐาน PAS 1192-2 ดังกล่าวนี้ เป็นเอกสารฉบับแรกจากทั้งหมดสองฉบับที่ให้แนวทางการนำระบบBIMไปปฏิบัติ ที่ชัดเจนและเหมาะสมมากที่สุดให้กับองค์กรและบุคคลที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ทางด้าน จัดซื้อ ออกแบบ ก่อสร้าง ส่งมอบ การดำเนินการและการซ่อมบำรุงอาคาร 

ดาวน์โหลดฟรี PAS 1192-2

Login