มาตรฐาน BS 8453:2011 ว่าด้วยมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์สำหรับสถาบันการเงิน

 

หากเกิดความล้มเหลวในการปฏิบัติตามระเบียบและกฏเกณฑ์อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่ค่อนข้างรุนแรงแก่ ทั้งสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง นักลงทุน และ ลูกค้าดังนั้นจึงได้มีการพัฒนามาตรฐาน BS 8453 ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางทั่วไป เพื่อที่จะบริหารจัดการการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบภายใต้ข้อบังคับในการให้บริการทางการเงิน มาตรฐาน BS 8453 ช่วยให้เกิดกระบวนการและหลักการปฏิบัติที่ดีและ เป็นโครงการเพื่อกฏระเบียบที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้สถาบันต่างๆ ดำเนินตามกฏระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดมาตรฐาน BS 8453 เอื้ออำนวยความสะดวกแก่สถาบันการเงินต่างๆ ดังนี้ :เพื่อระบุการกระทำที่เข้าข่ายการประพฤติผิดและปกป้องการกระทำผิดตามประมวลกฏหมายทางอาญา

  • การทำ Benchmark เพื่อรับรองแนวทางปฏิบัติดังกล่าว
  • เพื่อเป็นโอกาสในการปรับปรุง พัฒนาการควบคุมและระบบควบคุม
  • ให้การยอมรับต่อนโยบายว่าด้วยเรื่องกฏระเบียบข้อบังคับและกระบวนการต่างๆ
  • แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นต่อการสอดคล้อง ,พนักงานและวัฒนธรรมองค์กรต่อกฏและข้อบังคับ

มาตรฐานดังกล่าวนี้ให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติและเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับระเบียบแบบแผนที่วางไว้จากบนลงล่างหรือจากผู้บริหารไปสู่พนักงาน; เพื่อผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบิติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม BS 8453:2011 Compliance framework for regulated financial services firms. Specification

Login