ISO9001:2015 Transition Training Course – CD Stage

ใบสมัครเข้าอบรม  | ดาวน์โหลดเอกสาร pdf

9001-box

หลักการและเหตุผล

เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่ามาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีการนำไปปฏิบัติใช้มากที่สุดมาตรฐานหนึ่ง มาตรฐาน ฉบับปัจจุบันคือ ISO 9001:2008 ซึ่งกำลังได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเป็นมาตรฐาน ISO9001:2015 อะไรบ้างที่ปรับเปลี่ยนและอะไรที่มีผลกระทบต่อระบบการจัดการคุณภาพของท่าน เพื่อให้ท่านรู้และสามารถเตรียมตัวได้ก่อนใคร จึงได้จัดทำหลักสูตรนี้ที่ทำให้ท่านเข้าใจได้ว่าว่ามาตรฐานมีการปรับเปลี่ยนอะไร เอกสารระเบียบปฏิบัติใดที่ต้องได้รับการปรับปรุง และผลกระทบต่างๆ ที่ท่านต้องเตรียมตัวในการปรับหรือเตรียมระบบการจัดการได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดของหลักสูตร

 • โครงสร้างและวัตถุประสงค์ ของ ISO/CD 9001 Date 2013-06-3
 • อะไรคือ Annex-SL Core Text
 • อะไรบ้างที่ปรับเปลี่ยน
 • วิเคราะห์เจาะลึกรายข้อกำหนด อะไรเหมือนอะไรแตกต่าง
 • แนวความคิดเรื่อง ความเสี่ยง” (risk) ในข้อ 6 เรื่องการวางแผน
 • ผลกระทบต่อมาตรฐาน ISO14001/OHSAS18001 ที่เชื่อมโยง
 • กระบวนการจัดการภายในที่ต้องปรับเปลี่ยน
 • เอกสารที่ต้องจัดทำหรือเปลี่ยนแปลง
 • จะเริ่มปรับระบบช่วงไหน
 • อะไรจะเกิดขึ้นกับใบรับรองฉบับปัจจุบัน

ผู้ที่ควรได้เข้ารับการสัมมนา

 • ตัวแทนฝ่ายบริหาร
 • ผู้บริหาร
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร
 • ทีมผู้ตรวจประเมินภายใน และ ภายนอก
 • คณะกรรมการ ไอ เอส โซ
 • ที่ปรึกษา/วิทยากร

ทำไมถึงควรเข้าร่วมการสัมมนา

 • เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำข้อกำหนดมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการบริหารคุณภาพให้เกิดมีประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO9001:2015
 • ทราบสิ่งที่เหมือนและแตกต่างระหว่าง ISO9001:2015 VS ISO 9001:2008
 • สามารถเตรียมการให้องค์กรพร้อมเข้าสุ่การนำระบบไปปฏิบัติ ปรับเปลี่ยน
 • ทราบปัญหา ข้อควรระวัง และ อุปสรรคในการจัดวางระบบ
 • ทราบมุมมองการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง
 • สามารถซักถาม ข้อสงสัย กับทางผู้สอนที่ซึ่งเป็นผู้ตรวจประเมินระบบโดยตรง

ผู้บรรยาย     
คุณจีรศักดิ์ ม่วงชิน / คุณอุดมศักดิ์ สันทิฐิกวงศ์

รับสมัคร         

50 ท่าน (ขออนุญาติปิดรับสมัครเมื่อเต็มจำนวน)

Login