Login Form

ISO22000 8.4.2 การประเมิน แต่ละผลของการทวนสอบ

ทีมงานความปลอดภัยในอาหารต้องทำการประเมินแต่ละผลของการทวนสอบอย่างเป็นระบบ ตามแผนการทวนสอบ (ดูข้อ 7.8) การเขียนข้อกำหนดแบบนี้อาจก่อให้เกิดคำถามกับผู้ที่คุ้นเคยมาตรฐาน ISO  ทั้งนี้เนื่องจากระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหารนี้  ต้องการกำหนดข้อกำหนดเฉพาะในกรณีที่พบว่ามีการกระทำไม่ตรงตามที่ระบบ ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมอาหาร ที่ต้องรวดเร็วในการปรับปรุงระบบให้ทัน และ ชัดเจนกับความบกพร่องที่พบ

iso22000 8.4.2 การประเมินแต่ละผลการทวนสอบ

 

คำอธิบาย

มาตรฐาน ISO22000 มีการกำหนดเรื่องกิจกรรมการแก้ไข ไว้ ในข้อ 7.10.2  ท่านต้องสังเกตุว่า ข้อกำหนด 7.10.2 นี้ไว้สำหรับ การประเมินข้อมูลจากผลการตรวจเฝ้าระวัง oPRP และ CCP โดยผู้ที่กำหนดไว้เฉพาะเท่านั้น ในกรณีที่พบว่าเกิดปัญหาว่า CL เกินค่ากำหนด หรือ oPRP มิได้มีการนำไปปฏิบ้ติ  แต่ข้อกำหนดข้อนี้ เป็นการกำหนดกิจกรรมการแก้ไขเมื่อพบการไม่สอดคล้องจากกิจกรรมการ verification 

การทำการประเมิน (evaluation) คือการพิจารณาเพื่อสรุปความเห็น จาก ผลของการทวนสอบ (Verification)ที่พบ  การทำการทวนสอบ เป็นการทำตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการพิสูจน์ว่าได้การกระทำตามระบบ FSMS ที่กล่าวไว้หรือไม่  ผลของการประเมิน อาจเป็น ผ่าน ไม่ผ่าน ดี ไม่ดี ควรปรับปรุง หรือดีอยู่แล้ว ในแต่ละผลของกิจกรรมการทวนสอบที่ได้ทำไป

คำว่าประเมินอย่างเป็นระบหมาย ถึง ต้องมีการกำหนดว่าจะทำเมื่อไหร่อย่างไร ไม่ใช่อยากทำก็ทำ ไม่อยากทำก็ไม่ทำ  การกำหนดว่าหลังจากที่ได้ทำการทวนสอบเสร็จสิ้น หรือเมื่อพบการกระทำที่เบี่ยงเบนไปจากที่ FSMS กำหนดไว้ จะส่งข้อมูลถึงทีมงานความปลอดภัยในอาหาร ทำการเรียกประชุม เพื่อทำการพิจารณาทบทวน อย่างไร อย่างนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำได้

ซึ่งหากพบการเบี่ยงเบน หรือพบว่าไม่มีการกระทำสอดคล้องตามระบบที่กำหนด,   มาตรฐาน ISO22000 กำหนดให้ทีมงานความปลอดภัยในอาหาร ต้อง ทำการพิจารณาว่า การเบี่ยงเบนไปจากระบบที่วางไว้นั้น เกิดจากอะไร และ ให้ทำการปรับเปลี่ยนระบบ FSMS มาตรฐาน ISO22000 ให้แนวทางในการพิจารณาทบทวนสาเหตุหลักๆ ในการเกิดการเบี่ยงเบนนั้น คือ ให้ทำการทบทวน PRPs, oPRPs, แผน HACCP , ขั้นตอนการปฏิบัติที่มีอยู่ และช่องทางการสื่อสาร, ผลสรุปของการวิเคราะห์อันตราย (ดูข้อ 7.4), และ ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลและการฝึกอบรม (ดูข้อ 6.2) ซึ่งทีมงานความปลอดภัยในอาหารต้องนำมาพิจารณา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดการเบี่ยงเบนเกิดขึ้นอีก

ผลของการประเมินตามข้อ 8.4.2 ในแต่ละครั้งของกิจกรรมการทวนสอบนี้ ข้อมูลจะถูกเก็บ รวบรวมส่งต่อเพื่อวิเคราะห์ในภาพรวมตามข้อกำหน 8.4.3 ต่อไป

 

ข้อกำหนดข้อนี้ กำหนดให้ทีมงานความปลอดภัยด้านอาหาร ทำการประเมินผล(Evaluation) ของแต่ละกิจกรรมการทวนสอบ ในแต่ละครั้งที่ได้ทำไป

ข้อกำหนดข้อนี้ ไม่มีอะไรมากกว่า ให้ทำการแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ ภาคบังคับ หนีไม่ได้ ต้องทำ เมื่อเกิดพบเจอว่าไม่ มีการปฏิบัติตามระบบที่ระบุไว้หรือไม่ได้ผลตามหวัง  (ไม่ว่าจะเป็น verification ใดก็ตาม)  มากกว่านั้น มาตรฐาน ISO22000 ยังกำกับแนวทางในการวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขอีกด้วย ( 8.4.2 a - d)


 

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 22 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์