Login Form

On Job Training

การอบรมแบบที่เรียกว่า OJT เป็นวิธีการอบรมที่สำคัญมากๆสำหรับบริษัท และสำคัญมากๆในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO9001

การอบรมแบบ OJT มีกี่แบบ

การอบรมแบบ OJT แบ่งแยกได้เพียงสองแบบคือ 

1. อบรม OJT แบบมีแบบแผน (Planned OJT) หรือมีโครงสร้าง (Structured OJT) หรือ เป็นทางการ (Formal OJT) มีลักษณะดังนี้

 • กำหนดผู้รับผิดชอบให้ใครทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน
 • ผู้ฝึกสอนจะต้องประเมินหรือถูกฝึกอบรมให้มีความพร้อมในการสอนงานก่อน
 • มีการวางแผนการสอนงาน ทั้งเนื้อหา ขั้นตอน แผนงานและการประเมินผล
 • ลำดับขั้นตอนตามแผนการสอน และระบุขั้นตอนสำคัญที่ต้องย้ำเน้น
 • มีการประเมินผลด้วยหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และจัดเก็บเป็นบันทึก
 • รูปแบบ เนื้อหา วิธีการปฏิบัติและบันทึกที่ใช้ในการสอนงานถูกจัดเก็บและทบทวนตามความเหมาะสม

2. อบรม OJT แบบไม่มี่การวางแผน (Unplanned OJT) หรือไม่มีโครงสร้าง (Unstructured OJT) หรือ ไม่เป็นทางการ (Informal OJT) มีลักษณะดังนี้

 • โดยมากจะไม่มีการกำหนดให้ใครทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนชัดเจน ใครว่างก็สอน เป็นต้น
 • ผู้ฝึกสอนมักจะคัดเลือกจากพนักงานเก่าที่มีประสบการณ์และทำงานมานาน
 • ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า และไม่มีบันทึกของผลการประเมินฝึกอบรมที่ชัดเจน
 • เนื่องจากไม่ได้วางแผนการสอน จึงมักไม่เรียงลำดับขั้นตอนการสอน
 • ใช้ประสบการณ์และให้ลองทำดู ตัดสินใจบนพื้นฐานของความรู้สึกของผู้ฝึกสอน
 • โดยมาก การทบทวนรูปแบบ เนื้อหา วิธีการปฏิบัติงานของการสอนงานจะดำเนินการตามความรู้สึก หรือความสามารถของผู้ฝึกสอนที่ไม่ซ้ำกัน

อบรม OJT แบบไหนดี

ไม่น่าถาม

การทำอะไรตามยถากรรมกับ การทำแบบมีแบบแผนย่อมมีผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน

อะไรที่ทำแบบตามยถากรรม มักตรงข้ามกับสิ่งที่เรียกว่าบริหารจัดการ

การทำ OJT ของทุกๆองค์กรที่ทำมักเป็นลักษณะที่ไม่เป็นทางการ เช่น หัวหน้างานสอนงานลูกน้องในหน่วยงานของตนเอง, การถ่ายทอดงานระหว่างเพื่อนร่วมกัน, แบบครูพักลักจำ หน่วยงานไหนได้หัวหน้างานดีก็ดี หัวหน้างานนั้นลาออกบริษัทก็แย่ไป

 

เมื่อไรเราจึงจะต้องทำ OJT

 • เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาเริ่มทำงานร่วมกับองค์กร
 • เมื่อมีพนักงานเก่าถูกปรับย้ายไปสู่ตำแหน่งใหม่
 • เมื่อเป้าหมายสมรรถนะต่างๆที่กำหนด ไม่บรรลุ
 • เมื่อพนักงานขาดความรู้ / ทักษะ / ความสามารถในตำแหน่งงานเดิม
 • เมื่อลักษณะงานหรือความรับผิดชอบในงาน เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
 • เมื่อองค์กรต้องการเก่งขึ้น ดีขึ้น ต้นทุนลดลง(ก็เลยต้องทำให้คนในองค์กรเก่งขึ้น ดีขึ้น คนสามารถทำงานได้เร็วขึ้น ทำได้หลายๆอย่าง ทดแทนสับเปลี่ยนกันได้)
 • เมื่อเทคโนโลยีของงานที่รับผิดชอบถูกปรับเปลี่ยนให้แตกต่างไปจากเดิม เช่น มีเครื่องจักรใหม่, เทคนิคใหม่ ฯลฯ 

Online

มี 125 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์