เคล็ดลับทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีประสิทธิภาพในการทำงาน

องค์กรประสบความสำเร็จไม่ได้ หากคนในองค์กรมีแต่คนล้มเหลว องค์กรบรรลุเป้าหมายไม่ได้หากคนในองค์กรไม่มีเป้าหมาย ไม่มีใครไม่ต้องการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ การทำให้แผนกหน่วยงานสำเร็จ แต่มักไม่มีใครช่วยผู้ใต้บังคับบัญชาให้เขาสำเร็จโดยการตั้งเป้าหมายและวิธีการบรรลุ

มีคนเป็นจำนวนมากที่ปล่อยชีวิตล่องลอยไปเรื่อยๆตามเรื่่องตามราว มีความฝันแต่ไม่มีิวธทำให้ความฝันเป็นจริง

หากต้องการให้คนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพคือ ต้องช่วยให้เขารู้จักพิจารณาว่า ตนเอง ต้องการอะไรมากที่สุดในชีวิต และ แสดงให้เห็นวิธีการที่ำทำให้ได้มา

การที่จะทำให้คนมีเป้าหมาย สำหรับงานที่ทำอยู่ เพื่อให้เขามีผลงานที่ดี

1. ให้เขาตั้งเป้าหมายที่แน่นอน

ต้องทำให้ลูกน้องคุณ ตื่นจากการหลับ หยุดความฝันอันล่องลอย ให้เขาแสดงความแน่นอนโดยการเขียนมันออกมา 

2. ช่วยเขาในการพัฒนาแผนการ  เพื่อความสำเร็จตามเป้าหมาย

ใเห้เขาระบุ กำหนด สิ่งที่เขาควรจะทำ ต้องทำ เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย 

3. ทำให้เป้าหมายของเขา เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้น สนใจ

ต้องให้เขารู้ เขามีแรงปรารถนา ว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง เมื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ลุล่วง สิงที่ต้องจำคือ คนต้องมีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จก่อน จึงจะสำเร็จได้

เป้าหมายต้องชัดเจน ท้าทาย รวมถึงมีผลตอบแทนที่สาสม

4. แข่งขัน

การแข่งขัน คือการเปรียบเทียบเป้าหมาย ไม่ว่าการแข่งกับตัวเองหรือผู้อื่น การแข่งขันทำให้เกิดการพัฒนา ด้วยเหตุผลนี้ความคืบหน้า ความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับเป้าหมายเป็นสิ่งจำเป็น การติดตามผล การ feed back ผล ความถี่ในการ feed back มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

5. การให้รางวัล

ต้องทำให้เป้าหมายมีลักษณะของการประสบความสำ เสร็จย่อยๆ และการให้รางวัล เป้าหมายจึงจำต้องแท้จริง มีเหตุผล และสามารถพอจะทำให้สำเร็จได้ การตั้งความหวังกับสิ่งที่เป็นไปได้ทำให้เกิดการท้อแท้และเลิกกลางคัน เมื่อเห็นว่าไม่มีทางที่จะสำเร็จได้

คนต้องการความสุข ต้องการชัยชนะ เมื่อเขาทำงานเสร็จ เมื่อบรรลุเป้าหมายๆ ย่อย การให้รางวัลเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการทำให้ เกิดแรงจูงใจในการทำให้เส็รจตามเป้าหมาย

หมายเหตุ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ISO 9001, 5.4.1 Quality Objective