Login Form

วัตถุประสงค์ที่วัดได้ ISO22000

ข้อกำหนด ISO22000 ข้อ 5.2 f) ระบุว่า "ผู้บริหารระดับสูงต้องมั่นใจว่า นโยบายความปลอดภัยในอาหาร ต้องมีการรองรับโดยวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้ "  มีคำถามว่าแล้วเราต้องมีวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้ มากน้อยแค่ไหน อย่างไร

กรอบนโยบาย ที่ ISO 22000 เพื่อใช้กำหนดวัตถุประสงค์ที่วัดได้มีดังนี้

1. นโยบายความปลอดภัยในอาหารตามมาตรฐาน ISO22000 ต้องเหมาะสมกับบทบาทขององค์กรในห่วงโซ่อาหาร (Food Safety Policy is appropriate to the role of the organization in the food chain) (5.2 a)
2. นโยบายความปลอดภัยในอาหารตามมาตรฐาน ISO22000 ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎระเบียบ และข้อตกลงกันในด้านความปลอดภัยในอาหารกับลูกค้า (5.2 b)
3. นโยบายความปลอดภัยในอาหารตามมาตรฐาน ISO22000 ต้องเป็นไปตามข้อตกลงกันในด้านความปลอดภัยในอาหารกับลูกค้า (5.2 b)

จากทั้ง 3 ประเด็นนี้ สามารถใช้ในการกำหนด วัตถุประสงค์ที่วัดได้

ค่าวัตถุประสงค์ที่วัดได้ (เป้าหมาย) จึงอาจเป็น

ลดจำนวนครั้ง ของ Withdraw / recall
ลดค่าอันตราย (total bacteria / coliform......) ที่ผลิตภัณฑ์สุดท้ายต่ำกว่า ............
ลดจำนวนครั้งที่พบสิ่งปนเปื้อนในอาหาร
ลดจำนวนครั้งที่ Deviate จากการ verify ต่างๆ
ลดจำนวนครั้งการตีคืน ร้องเรียน ของลูกค้า จาก ... เป็น ....
ลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติการณ์ ที่เกิดขึ้น เข่น กิจกรรมของการจัดเก็บวัตถุดิบ Raw material storage. Raw material issuing, monitoring pest control of stores (เป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิด ปนเปื้อนสินค้า)
การตรวจรับวัตถุดิบไม่พบ สิ่งปนเปื้อน/ปลอมปน Food Hazard หรือ ตก Spec ด้าน Food Safety ไม่เกิน......
การทดสอบทางจุลชีววิทยาต้องมีผลผิดพลาดไม่ให้เกิน 0.1% ในปี 201X

หากองค์กรท่านเป็นผู้นำในวงการการผลิตอาหารนั้นๆ หรือองค์กรท่านมีขนาดใหญ่ค่า ที่ตั้งควรสะท้อนการเป็นผู้นำหรือตามภาวะที่ท่านสามารถกระทำได้เช่น แทนที่จะเน้นสอดคล้องกับกฏหมาย นโยบายในเรื่องการปฏิบัติตามกฏหมายนี้อาจหมายถึงการกระทำที่ดีกว่าที่กฏหมายกำหนด หรือการพัฒนาผู้รับเหมาช่วง ซัพพลายเออร์ของท่าน

หากองค์กรท่านเป็น Modern Trade ท่านควรแสดงให้เห็นในนโยบาย ว่าท่านได้ สนับสนุน ส่งเสริม การปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องด้าน food safety ให้กับ supplier ของท่านได้อย่างไร

หากท่านเป็นผู้ค้าปลีกหรือเป็นร้านอาหาร นโยบายท่านต้องแตกต่างจากโรงงานผู้ผลิตอาหาร

ทำไมนโยบายความปลอดภัยอาหารต้องมีวัตถุประสงค์ที่วัดได้รองรับ

วัตถุประสงค์ที่วัดได้ มีไว้เพื่อบอกว่า นโยบายบรรลุหรือไม่อย่างไร เนื่องจากนโยบายความปลอดภัยอาหารต้องได้รับทบทวนระหว่างการทบทวนฝ่ายบริหาร ตามข้อกำหนดข้อ 5.8 ว่านโยบายมีความเพียงพอเหมาะสมหรือไม่ ต้องได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากไม่มีอะไรที่วัดได้ เราจะไม่สามารถบอกได้ว่านโยบายเราบรรลุหรือยัง

อะไรคือนิยามของนโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร

"ความมุ่งหมายและทิศทางโดยรวมขององค์กรจะ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในอาหาร (3.1) โดยมีการประกาศเป็นทางการจากผู้บริหารสูงสุดขององค์กร " (overall intentions and direction of an organization related to food safety (3.1) as formally expressed by top management)

อะไรคือ บทบาท (Role) ข้อ 5.2 a)

การที่ประเภทธุรกิจที่ต่างกัน เช่น เป็นผู้ผลิต เป็นผู้กระจายสินค้า เป็นผู้ขนส่ง เป็นผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ทำให้นโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของแต่ละองค์กรแตกต่างกันตามประเภทธุรกิจ

การที่ขนาดขององค์กรไม่เท่ากัน การเป็นองค์กรขนาดเล็ก ย่อมมีอิทธิผลและมีขีดจำกัดในการสร้างผลกระทบต่อการควบคุมอันตราย ในห่วงโซ่อาหารที่ต่างกัน จึงทำให้นโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของแต่ละองค์กรแตกต่างกันตามขนาดของ องค์กร

การที่ประเภทธุรกิจที่ต่างกัน หรือมีขนาดที่ต่างกัน ทำให้มีอิทธิพลต่อห่วงโซ่อาหารที่ต่างกัน เพราะมีความสามารถในการควบคุมอันตรายในอาหารที่ไม่เหมือนกันในการทำให้มั่น ใจว่าอาหารที่ผลิตมีความปลอดภัยต่อการบริโภคตลอดห่วงโซ่อาหาร ดังนั้นนโยบายความปลอดภัยในอาหารจึงต้องเหมาะสมกับบทบาทขององค์กรในห่วงโซ่ อาหารด้วย

มีอะไรที่สามารถตั้งเป็นวัตถุประสงค์ที่วัดได้อีก

เนื่องจาก ตามข้อกำหนด 5.1 นโยบายความปลอดภัยในอาหาร เป็นสิ่งหนึ่งที่ ผู้บริหารระดับสูงใช้เป็นหลักฐานในการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและการ นำระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหารไปใช้ รวมทั้งการปรับปรุงประสิทธิผล

ด้วยเหตุผลนี้ นโยบายจึงควรมีการกำหนด กรอบในเรื่อง การพัฒนาระบบ , การนำระบบไปปฏิบัติใช้, การปรับปรุงประสิทธิผลของระบบ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงตามข้อกำหนด 5.1 วัตถุประสงค์ที่วัดได้ในเรื่องนี้จึงต้องรวมถึงกิจกรรมในการนำระบบไปปฏิบัติ, การปรับปรุง ประเด็นต่างในระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร เช่น การเพิ่มความสามารถให้กับพนักงาน จำนวนพนักงาน/จำนวนชั่วโมง ที่ได้รับการอบรม, จำนวนเกณฑ์วิธีการใหม่ที่จัดทำ, จำนวนหัวข้อปรับปรุงในการลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายในอาหาร

วัตถุประสงค์ที่วัดได้ สำหรับ ISO9001 กับ ISO22000 เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ISO 9001 ใช้นโยบายในการปรับปรุงองค์กรเกือบทุกภาคส่วน การกำหนด KPI ค่าเป้าหมายต้องกระจายตามสายงานที่เหมาะสม มีการกำหนด KPI เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความมีประสิทธิผลในการดำเนินงานและการควบคุม งานกระบวนการนั้นๆ ซึ่งหัวใจในระบบการบริหารเชิงตัวเลขนี้เน้นที่ product realization / ความสามารถในการกระทำตาม product requirement

ISO22000  เป็นการจัดการ Food safety จึงเขียนข้อกำหนดเน้นที่ food safety ที่ซึ่ง ในระบบมีการควบคุมกระบวนการอย่างเข้มงวดในเรื่อง อาหารปลอดภัย ไม่ว่า CCP, oPRP และ PRP  รวมถึง การ monitor, verify, valid อยู่แล้ว มีค่าตัวเลขในการแสดงผล แสดงความมีประสิทธผล แสดงให้เห็นแนวโน้ม ที่่ค่อนข้างมากอยู่แล้ว จึงมิได้มีข้อกำหนดบังคับให้มี การกระจายเป้าหมายตามสายงานองค์กร การที่ไม่บังคับแปลว่าแล้วแต่ดุลยพินิจของท่าน แล้วแต่ความเหมาะสมของท่าน บังเอิญแอบๆไปได้ยินเขามา เขาว่าตั้งวัตถุประสงค์ที่วัดได้นี้สำหรับ ISO22000 ควรเน้นการวัดความสามารถของกระบวนการ มากกว่าการกระจายตามสายงาน เข่นหาก การควบคุม raw material เป็นหนึ่งใน Critical Control Process ของท่าน หากกระบวนการฆ่าเชื้อ หากกระบวนการบรรจุ เป็น Critical Control Process ของท่าน แปลว่าเราน่าจะอยากรู้ประสิทธิผลของกระบวนการที่เป็น critical จริงใหมว่ากระบวนการเหล่านี้เป็นไปได้ดีหรือไม่ดีอย่างไร

การที่ไม่บังคับไม่ได้แปลว่าห้ามทำ หากสิ่งนั้นดีกับท่านแต่ท่านไม่ต้องการจะทำ คงดูแปลกๆและต้องตอบคำถามตัวเองว่า ทำไม !!!

ตัวอย่าง Food safety Policy

..........................................................

ข้อกำหนด ISO 22000 , 5.2 นโยบายความปลอดภัยในอาหาร

ผู้บริหารระดับสูงต้องทำการกำหนด, ทำเป็นเอกสารและสื่อสารนโยบายความปลอดภัยในอาหาร

ผู้บริหารระดับสูงต้องมั่นใจว่า นโยบายความปลอดภัยในอาหาร

a) เหมาะสมกับบทบาทขององค์กรในห่วงโซ่อาหาร
b) เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎระเบียบ และข้อตกลงกันในด้านความปลอดภัยในอาหารกับลูกค้า
c) ได้สื่อสาร, นำไปปฏิบัติ และธำรงรักษาไว้ในทุกระดับขององค์กร
d) ทบทวนตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง (ดูข้อ 5.8)
e) จัดให้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึง (ดูข้อ 5.6)
f) รองรับโดยวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 17 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์