Login Form

internal quality audit จำเป็นต้องตรวจทุกหน่วยงานในแต่ละครั้งหรือไม่

คำตอบ คือไม่จำเป็น
เพราะ .......
ข้อกำหนด ISO9001:2008 ข้อ 8.2.2 para 2 ระบุว่า
"โปรแกรมการตรวจติดตามภายในต้องได้รับการวางแผนโดยให้พิจารณาถึงสถานะ และความสำคัญของ กระบวนการและพื้นที่ที่จะตรวจติดตามร่วมกับผลการตรวจติดตามที่ผ่านมา "
แปลว่าไม่จำเป็นว่า ต้องทุกหน่วยงาน
ISO 9001 ไม่ได้บังคับให้ตรวจตามหน่วยงาน ไม่ได้บังคับตรวจตามข้อกำหนด ไม่ได้บังคับให้ตรวจตาม QP/WI
ประเด็นไม่เกี่ยวกับ ทุกหน่วยงาน หรือไม่ทุกหน่วยงาน
แต่ไม่ว่าอย่างไร ครบหนึ่งปี ทุกข้อกำหนดของ ISO9001 ควรได้รับการตรวจประเมินอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ทำไม
เพราะ แต่ละแผนก แต่ละหน่วยงาน แต่ละกระบวนการ ....
• มีความสำคัญกับการบรรลุข้อกำหนดลูกค้าของเราที่ต่างกัน
• มีความสำคัญต่อ จุดแข็ง จุดอ่อน ต้นทุน ความมีประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิผลขององค์กรไม่เท่ากัน
• มีความสำคัญในการทำให้องค์กรเรา บรรลุนโยบายในระดับที่แตกต่างกัน
อย่าลืมว่าเรามีทรัพยากรจำกัดเราจำเป็นต้อง Focus
โดยการเน้นย้ำว่าการตรวจติดตามภายใน
1. มีไว้เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง ( 8.5.1) ตราบใดที่สามารถแสดงให้เห็นถึง ผลลัพธ์จากการตรวจประเมินภายในว่า สามารถหาโอกาสในการปรับปรุง
2. มีไว้เพื่อประเมินว่า "ระบบบริหารคุณภาพ นั้น เป็นไปตามแผนที่วางไว้ (ดู 7.1) เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากลฉบับนี้ และข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพที่จัดทำโดยองค์กร ได้มีการนำไปปฏิบัติและธำรงรักษา อย่างมีประสิทธิผล "
ขอให้โชคดี

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 15 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์