Login Form

กระบวนการออกแบบ

 กระบวนการในการออกแบบ เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการทำการผลิตแบบ Mass-production เพราะหากการออกแบบล้มเหลวนั้นอาจถึงขั้นต้องล้มเลิกกิจการ การที่เราจะแข่งขันกับประเทศอื่นๆได้ กระบวนการออกแบบและพัฒนาต้องได้รับความสนใจและเอาใจใส่บทความนี้ได้ให้แนวทางในเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรท่านได้

 

A : ฐานรากระบบพื้นฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์

1.0 กำหนดหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงต่อการออกแบบพัฒนา

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องใช้ทั้งเวลา แรงงาน เงินทุน เครื่องจักร... ด้วยเหตุผลนี้คงปฏิเสธได้ยากที่จะบอกว่า ผู้บริหารระดับสูงไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องรับรับทราบ รับรู้ ความเป็นไปของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีหน้าที่รับผิดชอบและจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น ทางที่ดีแล้วผู้บริหารระดับสูงต้องมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตั้งแต่ต้นๆ

ผู้บริหารระดับสูงจำต้องตระหนัก ถึง ปัจจัยในการประสบความสำเร็จของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เข่น การให้เวลาอย่างเพียงพอในการสำรวจตลาด, การมีบุคลากรด้านการออกแบบพัฒนาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม, การทบทวนปรับแผนการ ลงทุน และ ค่าใช้จ่ายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ , บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีส่วนร่วม เข้าใจในการสำรวจตลาดและความต้องการของตลาด ซึ่งรวมถึงเป้าหมายของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขององค์กรเป็นต้น

ในแต่ละปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง องค์กรควรมีเอกสารระบุเป้าหมาย รวมถึงกำหนดส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เซ็นต์และแจกจ่าย

ดูตัวอย่างเอกสาร New-product Development Project  ซึ่งเป็นเอกสารที่ต้องอนุมัติโดยผู้บริหารระดับสูง

Figure 1a New-product Development Project

new product development

 2.0 จัดทำมาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ คู่มือ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้อง สัมพันธ์ กับส่วนงานต่างๆ มากมาย ด้วยเหตุผลนี้ระเบียบปฏิบัติงานที่เป็นเอกสารจึงมีความจำเป็น
เอกสารที่ต้องจัดเตรียม เช่น


 คู่มือในการออกแบบพื้นฐาน การคำนวณ จุดควบคุมในการออกแบบ มาตรฐาน วิธีการ
 มาตรฐานแบบงาน และระบบการควบคุมแบบงาน
 มาตรฐานในการจัดซื้อ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 ตรวจสอบระเบียบปฏิบัติงานในการออกแบบ คู่มือ มาตรฐาน นี้ สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย

ในการจัดทำกฎ ระเยียบ มาตรฐาน ในการออกแบบนี้ควรมีจุดมุ่งหมาย หรือมีวิธีการในการใช้ชิ้นส่วนที่เป็นมาตรฐาน เพื่อลดจำนวนชิ้นส่วนและใช้ชิ้นส่วนที่เหมือนกันให้มากที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าชิ้นส่วนนั้นจะมีคุณสมบัติเหมือนๆกันไม่ว่าใครเป็นผู้ออก แบบ รวมถึงต้นทุนในการบริหารชิ้นส่วนที่ตามมา

Figure 1b ตัวอย่าง “ Control of New Design Product

control of new design

 

 

3.0 จัดเตรียมเอกสารโครงการการออกแบบและพัฒนา

เอกสารโครงการการออกแบบและพัฒนา เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ  มีกิจกรรมที่หลากหลาย และใช้เวลานานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

เอกสารโครงการออกแบบจึงต้องมี และต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วนและชัดเจน

ข้อมูลที่ควรมีในเอกสารนี้

1) วัตถุประสงค์ของโครงการออกแบบ
2) ชื่อและรุ่น ชองผลิตภัณฑ์ใหม่ เป้าหมาย จุดขาย รวมถึงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ด้าน ความปลอดภัย/ สิ่งแวดล้อม
3) สภาพตลาด การพยากรณ์ยอดขาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่ง
4) ระบุ สเป็ค สมรรถนะ เกณฑ์ กําหนด ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องการ
5) วิศวกรออกแบบผู้รับผิดชอบ, ประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญา, เทคโนโลยีที่จะใช้, ข้อกำหนดกฎหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง
6) จุดตรวจสอบ ประเมินทบทวน ในแต่ละขั้นตอนของโครงการออกแบบ
7) เป้าหมายของระดับคุณภาพ ต้นทุนและ กําหนดการ
8) ต้องอนุมัติโดยฝ่ายบริหาร

Figure 1c ตัวอย่าง New-product development project sheet
design project sheet

 

design matrix

 

system design

4.0 Establish a standard for testing new product

ผลิตภํณฑ์จำเป็นต้องได้รับการทดสอบ เพื่อพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตขึ้น สอดคล้องกับ “Product development project sheet”หรือไม่ การทดสอบนี้ต้องกระทำโดยทันทีกับเครื่องต้นแบบ ดังนั้นมาตรฐานในการทดสอบจึงต้องได้รับการจัดทำ
มาตรฐานการทดสอบ ควรมีรายละเอียดดังนี้


 ทำให้มั่นใจว่าทุกปัจจัยการออกแบบ สอดคล้องกับ Project Sheet
 กำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนในการยอมรับหรือไม่ยอมรับผลการทดสอบ
 ทำให้มั่นใจว่า คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ไม่ว่าการนำไปใช้ การเก็บรักษา การขนย้าย
 กำหนดจุดและขั้นตอนการตรวจสอบทดสอบ เพื่อverifyผลการออกแบบ รวมถึงการทบทวนผลการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ
 กำหนดกิจกรรมการแก้ไขสำหรับ กรณีพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือสภาวะผิดปกติ ที่พบระหว่างการ verify ผลการออกแบบ
 กำหนดเครื่องมือทดสอบ ตรวจสอบที่ต้องใช้

Figure 1d ตัวอย่าง “ New-product review standard and inspection report “

 

5.0 การคำนวณต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องได้รับการพิจารณา อย่างละเอียดรอบคอบ ไม่ว่าด้านเทคนิค ผลตอบแทนทางธุรกิจ รวมถึงงานธุรการทั่วไป เช่น ค่าวิเคราะห์วิจับ ค่าแรง ค่าศึกษาอบรม ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการปรับเทคโนโลยีการผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร ปรับปรุงสมรรถนะกระบวนการผลิต การจัดทำมาตรฐานใหม่ เป็นต้น

ต้นทุนและงบประมาณนี้ ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาวะของโครงการออกแบบ

Figure 1e ตัวอย่าง Development cost calculation check sheet


 

Online

มี 124 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์