Login Form

กระบวนการออกแบบ - 3 การนำแผนการออกแบบไปปฏิบัติ

 C การนำแผนการออกแบบไปปฏิบัติ

1.0 จัดทำขั้นตอนสำหรับการเริ่มทำการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่

เพื่อให้สามารถทำการผลิตผลิตภัณฑ์ได้อย่าง ราบรื่น การจัดทำขั้นตอนการเริ่มผลิตเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสามารถสื่อสารกันได้ในองค์กร ขั้นตอนในการเริ่มเข้าสู่การผลิต:
a. ทำการตรวจสอบว่า ขั้นตอนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( design and development phase) ได้เสร็จสิ้น
b. ทำการทดลองผลิต กำจัดปัญหาที่พบและปรับปรุงการออกแบบเพื่อการผลิต
c. ตัดสินใจเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสำหรับการผลิต
d. ตัดสินใจเกณฑ์ คุณลักษณะด้านคุณภาพในแต่ละกระบวนการผลิต และ ทำการกำหนดไว้ในมาตรฐานการผลิต เพื่อใช้ในการตรวจสอบระหว่างทำการผลิตแบบ mass-production ว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่
e. กำหนดแบบฟอร์มบันทึก คุณลักษณะด้านคุณภาพที่ต้องทำการตรวจวัด
f. กำหนด หน้าที่ของแต่ละส่วนงาน และงานในเอกสารมาตรฐานการผลิต
g. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการทบทวน ตามความจำเป็น เพื่อป้องกันการตีความผิดพลาด และความสมบูรณ์ของมาตรฐานการผลิต
h. ให้ทำการอธิบายทุกรายละเอียด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ก่อนทำการเริ่มผลิต
i. ทำการตรวจสอบความพร้อมของเอกสารการผลิต และ กำหนดการในการเริ่มทำการผลิต การตรวจสอบทบทวนนี้ต้องลงไว้ในแบบฟอร์ม Design Review

Figure 3a Design review report

 

 2.0 เตรียมผังการไหลเพื่อแสดงลักษณะทางคุณภาพเพื่อการผลิต

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถทำการตรวจสอบคุณลักษณะทางคุณภาพ ในกระบวนการผลิต จึงต้องจัดเตรียมผังการไหลของกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการยืนยันความถูกต้องของ
ลักษณะทางคุณภาพ
1) กำหนดลักษณะทางคุณภาพที่ต้องการในแต่ละกระบวนการผลิต
2) กำหนดว่าจะทำการตรวจวัด ลักษณะทางคุณภาพ ด้วยวิธีใด
3) รูปแบบ ข้อมูลของลักษณะทางคุณภาพ ที่ต้องจัดเก็บ

สิ่งที่ต้องทำ
1) ทบทวนระบบการตรวจและบันทึกลักษณะทางคุณภาพ
2) ทบทวนบันทึกคุณภาพ สําหรับการยอมรับได้โดยการสุ่มเพื่อการยอมรับเป็นรุ่นโดยใช้วิธีการทางสถิติ
3) ตรวจสอบว่าได้ระบุเกณฑ์สําหรับลักษณะทางคุณภาพอย่างชัดเจน
4) ทบทวนว่าได้มีการใช้ ระบบ อัตโนมัติ (รวมทั้ง โป-คา-ยก)ในการตรวจสอบลักษณะทางคุณภาพ มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

Figure 3.b Quality assurance process drawing

 

 

3.0 การควบคุมงบประมาณสำหรับการออกแบบและพัฒนา

1. เพื่อควบคุมงบประมาณสำหรับการออกแบบและพัฒนา ขั้นตอนในการควบคุมงบประมาณควรมีการกำหนดไว้โดย :
a. จัดทำราบการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการออกแบบพัฒนา
b. ประมาณการค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ
c. จัดทำแบบฟอร์มสำหรับงบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องงบประมาณนี้ต้องตรวจทานข้อมูลเรื่องงบประมาณกับ โครงการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านๆมา ก่อนที่จะส่งอนุมัติ
d. ทำการชี้แจงกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ การขอความร่วมมือในการควบคุมอย่างเคร่งครัด
e. ทำการตรวจสอบค่าใช้จ่ายเป็นระยะๆ เทียบกับงบประมาณ
f. หากค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณไปมาก ให้มีการเรียกประชุมด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไข
g. ในกรณีที่การเกินงบประมาณเกิดจากลูกค้าทำการเปลี่ยน สเป็ค ให้ทำการต่อรองลูกค้าผ่านทางหน่วยงานขาย
h. ควบคุมค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ได้อยู่ในงบประมาณให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

Figure 3.d Budget application form
 

ข้อมูล :  A Roadmap to Quality : UNIDO / JSA

 

 

Online

มี 130 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์