Login Form

ข้อกำหนดส่วนเพิ่ม FSSC22000packaging : PAS223 ข้อที่ 19

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ FSSC22000 packaging :  PAS223

ข้อที่ 19 เรื่องการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร

 

19.1 ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอาหารที่มีการใช้อยู่ทั้งหมด จากผู้มีอำนาจทางกฎหมาย และข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆของลูกค้า ต้องได้รับการชี้บ่งและนำเข้ามาในกระบวนการออกแบบ

ประสิทธิ์ผลของมาตรการป้องกันที่มีการนำมาใช้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารต้องได้รับการทบทวนตามกรอปเวลาที่กำหนด

19.2 การสื่อสารและการควบคุมการเปลี่ยนแปลง

องค์กรที่เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ สำหรับอาหาร ต้องมีไว้ซึ่งขั้นตอนเพื่อที่จะสามารถ มี ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อออกแบบบรรจุภัรฑ์สำหรับอาหาร ตามที่วัตถุประสงค์การใช้งาน

ต้องมีขั้นตอนเพื่อใช้ในการทวนสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด ได้มีการสื่อสารให้กับห่วงโซ่ของบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร

p floiw

Note 2 : จากรูปที่ 2 เป็นการอธิบายถึง ตัวอย่างของการไหลของข้อมูลผ่านห่วงโซ่ของบรรจุภัรฑ์สำหรับอาหาร

เทคโนโลยีใหม่และกระบวนการผลิตใหม่ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสมรรถนะของความปลอดภัยของอาหารของบรรจุภัณฑ์อาหารซึ่งอาจจะไม่ได้รับการแจ้งถึงผลกระทบต่อลูกค้าตามสัญญาข้อตกลงกัน

Note 1: วัตถุต่างๆที่มีอยู่นั้น อาจจะมีการใช้โดยองค์กร ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป (ยกตัวอย่างเช่น ฟิล์มพลาสติก กระดาษ หมึก สิ่งช่วยการยึดติด )

Note 2 : ชิ้นงานสำเร็จรูปที่มีอยู่นั้น อาจจะมีการใช้โดยผู้รับจ้างบรรจุ/เครื่องบรรจุ เพื่อใช้ในการผลิตในบรรจุเรียบร้อย

เช่น 1. ขวด ฉลาก ฝาปิด

2. กล่องกระดาษ ส่วน inner ด้านใน

19.3 การออกแบบ

เอกสารสนับสนุนที่ครบถ้วนถูกต้องเพื่อการยืนยันถึงความเหมาะสมวัตุเพื่อตรงตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ ต้องมีสำหรับวัตถุที่กึ่งกลางที่ใช้โดยผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร

ส่วนประกอบของวัตถุที่กึ่งกลาง ( intermediate) ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และข้อมูลของการแพร่กระจาย ( migration ) ที่ซึ่งมีอยู่ ต้องมีเพื่อเป็นข้อมูลให้เห็นจริง

เพื่อความสอดคล้องต่อกฎหมายความปลอดภัยของอาหารและข้อกำหนดลูกค้าในแต่ละประเทศ ที่ซึ่งผลิตภัณฑ์สุดท้ายจะมีการถูกใช้งาน ตามที่มีข้อมูล

ข้อมูลด้านความสอดคล้อง (เช่น ข้อมูล migration ) ต้องประกอบด้วยข้อมูลสภาวะการนำไปใช้ภายใต้สภาวะที่ของบรรจุภัณฑ์นั้นจะถูกใช้งาน

19.4 มาตรฐาน

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของอาหารและมาตราฐานต้องมีการพัฒนาและคงไว้ และต้องมีขั้นตอนเพื่อทวนว่ามาตรฐานต่างๆได้รับการการยอมรับจากองค์กรผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและลูกค้า

มาตรฐานต้องประกอบด้วยค่าทางด้านความปลอดภัยของอาหาร

19.5 กระบวนการรับรองกระบวนการ

ข้อมูลด้านการรับรองกระบวนการ (เช่น ข้อมูลจากการทดลองของฝ่ายผลิตหรือทดสอบ) ต้องมีอยู่เพื่อแสดงว่ากระบวนการผลิตนั้นสามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ได้ตามมาตรฐานและมีการระบุสภาวะการขนส่งไปถึงลูกค้า ที่ซึ่งจะไม่เหมาะสมต่อความปลอดภัยของอาหารหรือคุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร

Note : ข้อมูลการรับรองที่ผ่านมานั้น อาจจะมีการใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและกระบวนใหม่ หากว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความเหมือนการกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

  

มาตรฐาน PAS223 : 2011 Prerequisite programs and design requirements for food safety in the manufacture and provision of food packing

สามารถ download ได้ที่ :

http://shop.bsigroup.com/en/ProductDetail/?pid=000000000030240355

  

 

Online

มี 127 ผู้มาเยือน และ 2 สมาชิก ออนไลน์