Login Form

ข้อกำหนดส่วนเพิ่ม FSSC22000packaging:PAS223 ข้อที 18

ข้อกำหนดที่ 18 ของ PAS223 นั้น คงรูปแบบเหมือนกับข้อกำหนด PAS220 ,ISO/TS22002-1 for food processing แต่ต่างที่มีการระบุถึง PAS96 & Note

ส่วนที่เพิ่มคงเป็นการเพิ่ม note เพื่อความชัดเจนของการประเมินจุดที่อ่อนไหวต่อการโจมตีต่อความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งมีการอ้างอิงถึง มาตรฐาน PAS96 รายะเอียดข้อกำหนดนี้ตามด้านล่าง ลองประยุกต์ใช่กันดูนะ

18. การปกป้องอาหาร การระมัดระวังทางด้านชีวภาพ การก่อการร้ายทางชีวภาพ

18.1 ข้อกำหนดทั่วไป

องค์กรที่เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ต้องทำการประเมินอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก่อวินาศกรรม การทำลายทรัพย์สิน และผู้ก่อการร้าย และต้องนำมาใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกัน

Note 1 : โดยควรจะมีการพิจารณาถึง การขนส่งและกระจายสินค้าเช่นเดียวกับการประเมินในสถานที่ผลิตเอง โดยควรจะพิจารณาถึงรายการดังตือไปนี้

a) การออกแบบ อาคาร และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าพื้นที่

b) การตรวจสอบบุคคลากร

c) การควบคุมข้อมูลความลับ

d) การรักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่จัดเก็บ และพื้นที่ผลิต

e) การจัดการอุบัติการด้านความปลอดภัย

 Note 2 สำหรับข้อมูลในอนาคตและแนวทางในการเข้าถึงมาตรการเพื่อป้องกันธุรกิจอาหารจากโจมตีที่เป็นอันตราย สามารถดูได้ที่ PAS96. แนวทางปฏิบัติ สำหรับการ คือการป้องปราม  การตรวจพบ และการเอาชนะต่อ สิ่งกระตุ้นของอุดมการณ์  และรูปแบบอื่นๆของการโจมตี ที่ประสงค์ร้ายต่ออาหารและเครื่องดื่ม จนตลอดห่วงโฃ่ของการดำเนินการ

 การประเมินความปลอดภัยของสถานที่นั้น ต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ บุคคลากรต้อได้รับการฝึกอบรม สำหรับมาตรการควบคุมความปลอดภัยของพื้นที่ ประสิทธิผลของมาตราการป้องกันที่ได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารต้องมีการกำหนดกรอปเวลาสำหรับการทบทวนมาตรการดังกล่าว

 18.2 การควบคุมการเข้าออกพื้นที่

พื้นที่มีแนวโน้มจะเป็นจุดที่อ่อนไหว  (เช่น พื้นที่การผลิต ส่วนงานสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค )  ภายในสถานประกอบการต้องถูกชี้บ่ง จัดทำเป็นแผนผัง และ ควบคุมการเข้าออก

Note  ในที่ที่เป็นไปได้ ทางเข้าควรถูกกันทางกายภาพอย่างเข้มงวด โดยใช้กุญแจล็อค บัตรอิเลกทรอนิค หรือระบบอื่น

 สำหรับมาตรฐาน PAS96 สามารถ Download ได้ที่ :

http://shop.bsigroup.com/en/Browse-by-Sector/Food--Drink/PAS-962010/

Online

มี 79 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์