Login Form

ประสิทธิผล

มาตรฐาน ISO 9001:2008 ใช้คำว่าประสิทธิผล ปัญหาที่ทำให้เราไม่รู้ว่าอย่างไรถึงเรียกว่าระบบการบริหารจัดการที่ดีตาม มาตรฐาน ISO9001 เป็นเพราะไม่เข้าใจว่าอะไรคือประสิทธิผล  ประสิทธิผลแปล ว่าอะไร ประสิทธิผลหน้าตาเป็นอย่างไร ผู้วางระบบ ผู้ตรวจประเมินระบบจำเป็นต้องเข้าใจคำว่าประสิทธิผลที่อ้างอิงไว้ในที่ต่างๆ ของมาตรฐาน ISO9001 ....

หากต้องเรียนรู้ว่าอะไรคือ ประสิทธิผล

อาจจะดีหากเรารู้ตัวอย่างว่าอะไรที่ไม่ได้ผล................

เมื่อเรารู้ว่าอะไรคือ ไม่ได้ผล เราจะสามารถทำการปรับปรุงได้.........

สิ่งที่แสดงว่าเรามีการควบคุมการผลิตแบบไม่ได้ผล ส่วนหนึ่งเป็นไปดังนี้

งานไม่สามารถดำเนินไปตามแผนที่กำหนดไม่สามารถติดตามสภาพความคืบหน้ามีงานแทรกบ่อยหรือมีงานใหม่อย่างไม่เหมาะสมมาตรฐานในการทำงานไม่ชัดเจนมีปริมาณของในกระบวนการผลิตสูงขึ้นเมื่อเกิดความล่าช้า ไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบมีการส่งวัตถุดิบช้าเสียเวลาอย่างมาก ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการเพื่อการผลิต new modelการจัดหา jig/fixture อย่างล่าช้ามีของเสียในกระบวนการผลิตมากแต่ละฝ่ายไม่ให้ความร่วมมือการติดต่อแต่ละฝ่ายไม่ลื่นไหล

ผู้ตรวจประเมินภายใน ควรใช้หลักฐานความไม่มีประสิทธิผลข้างต้น ในการออก CARs ไม่ใช่มุ่งหาการกระทำที่ไม่เป็นไปตาม QP/WI

บทความใกล้เคียง

Online

มี 15 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์