Login Form

ประยุกต์ใช้ ข้อกำหนดเพิ่มเติม ข้อ 3.3.1 ของ FSSC22000 เรื่อง “ ข้อกำหนดสำหรับงานบริการ” อย่างไร ?

ข้อกำหนดเพิ่มเติม ข้อ 3.3.1  ของ FSSC22000 เรื่อง “ ข้อกำหนดสำหรับงานบริการ” ระบุว่า ?

3.3.1 FSSC additional

1.ข้อกำหนดสำหรับงานบริการ

องค์กรที่อยู่ในห่วงโซ่อาหารต้องมั่นใจว่างานบริการต่างๆ (ซึ่งหมายรวมถึง สาธารณูปโภค การขนส่ง งานซ่อมบำรุง ที่ซึ่งมีการจัดหาและมีโอกาสกระทบต่อความปลอดภัยของอาหารนั้น โดยองค์กรต้องมี

-   ต้องมีการกำหนดข้อกำหนดที่ต้องการสำหรับงานบริการ จะประยุกต์ใช้อย่างไร ?

 

ยกตัวอย่างเช่น ข้อกำหนด สำหรับ “ งานรับบริการขนส่งอาหารแช่แข็งที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิให้ได้ -18 C “

  1. พาหนะที่ใช้ในการขนส่งอาหารแช่แข็ง เช่น รถบรรทุกห้องเย็น รถลาก ตู้ Container รถไฟ เรือ เครื่องบิน ควรจะ
   1. ประกอบขึ้นโดยมีผนังที่เป็นฉนวนความร้อน และมีเครื่องทำความเย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในช่วง -18C หรือต่ำกว่า
   2. ประกอบด้วยอุปกรณ์ตรวจวัด และบันทึกอุณหภูมิภายในพาหนะที่ถูกต้องเที่ยงตรง ติดตั้งอยู่ในต่ำแหน่งที่สามารถมองเห็นและตรวจอ่านได้โดยสะดวก
   3. ประกอบด้วยประตูที่สามารถปิดสนิทไม่มีรอยรั่วซึม รวมถึงช่องทางระบายน้ำภายใน ซึ่งควรมีที่ปิดเพื่อป้องกันการรั่วไหลของอากาศเย็นภายในห้อง
   4. ต้องจะสะอาดปราศจากเศษดิน เศษสิ่งสกปรก กลิ่นเหม็นอับ หรือสารเคมีอื่นๆ ที่สามารถปนเปื้อนอาหารแช่แข็งได้
   5. ต้องปรับความเย็นภายในพาหนะ (Pre-cooling) ก่อนการนำบรรจุผลิตภัณฑ์ได้อุณหภูมิของพื้นผิวภายในพาหนะอยู่ที่ -18C หรือต่ำกว่า
  2. ต้องมีการวัดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ควรจะอยู่ที่ -18C หรือต่ำกว่า ขณะเคลื่อนย้ายให้ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งต้องไม่จะรับขนย้ายผลิตภัณฑ์ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า -18C
  3. ผู้ผลิต ผู้ดูแลห้องเก็บรักษา ผู้ประกอบการเคลื่อนย้าย ไม่ทำการส่งผลิตภัณฑ์หีบห่อภาชนะบรรจุที่มีการฉีกขาด เสียหาย อยู่ในสภาพที่จำหน่ายไม่ได้
  4. มีอากาศเย็นหมุนเวียนโดยรอบผลิตภัณฑ์ขณะขนส่ง ปริมาณการหมุนเวียนของอากาศเย็นต้องมีเพียงพอ โดยคำนึงถึงอิทธิพลของอุณหภูมิแวดล้อมภายนอกพาหนะ เพื่อให้ทุกหีบห่อของผลิตภัณฑ์มีอุณหภูมิ -18C หรือต่ำกว่าตลอดการขนส่ง
  5. เปิดเครื่องทำความเย็นของพาหนะ และปิดประตูพาหนะตลอดเวลาที่มีผลิตภัณฑ์อยู่ภายใน ยกเว้นในช่วงเวลาขนย้ายผลิตภัณฑ์เข้าออก (อย่างรวดเร็ว)
  6. ติดตั้ง เครื่องควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ (Thermostat) ของพาหนะให้สามารถควบคุมอุณหภูมิอากาศที่ -18C หรือต่ำกว่า

ซึ่งตัวอย่างด้านบนท่านต้องกำหนดไว้สำหรับงานบริการ โดยจัดทำเป็นลักษณะเช่นเดียวกับข้อกำหนด การรับวัตถุดิบ หรือสินค้าสำเร็จรูปขององค์กรท่าน แต่อย่าลืมว่าเน้นเรื่องความปลอดภัยของอาหาร

- ต้องมีการจัดทำเป็นเอกสาร จะประยุกต์ใช้อย่างไร ?

เพื่อให้กับความต้องการในการวิเคราะห์อันตรายในขั้นตอนของ HACCP ได้ ยกตัวอย่าง ข้อกำหนดของรถขนส่งอาหารแช่แข็งตามรูปด้านล่าง

Specication transport

 

- ต้องดูแลและปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกำหนดเฉพาะ PRPs ของ sector นั้น ๆ ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3.2 ของข้อกำหนด FSSC จะประยุกต์ใช้อย่างไร ?

 

ยกตัวอย่างงานบริการรถขนส่งซึ่งจะตรงกับ PRPs 16.3 เรื่องของ รถขนส่ง, ยานพาหนะ และตู้คอนเทนเนอร์ ระบุว่า รถขนส่ง, ยานพาหนะ และตู้คอนเทนเนอร์ต้อง ได้รับการซ่อมแซม การรักษาความสะอาด และสภาวะ ให้เป็นตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องรถขนส่ง, ยานพาหนะ และตู้คอนเทนเนอร์ ต้องปกป้อง ผลิตภัณฑ์จากการถูกทำลายหรือการปนเปื้อน ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นและมีการบันทึกไว้ ตามที่องค์กรกำหนดถ้ามีการใช้รถขนส่ง, ยานพาหนะ และตู้คอนเทนเนอร์ ร่วมกันระหว่างผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ต้องมีการทำความสะอาดในระหว่างโหลดภาชนะบรรจุที่มีขนาดใหญ่ ต้องใช้เฉพาะอาหาร หากมีความจำเป็นโดยองค์กรที่ต้องระบุวัสดุที่ใช้เฉพาะเจาะจง

ซึ่งท่านอาจจะใช้ระบบการตรวจสอบผ่านการทำ internal audit / การประเมินงานจัดซื้อ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ISO22000 เรื่องของ 7.2.3 PRPs ที่ต้องมีการกำหนดเป็นแผนการ ทวนสอบโปรแกรมสุขลักษณะพื้นฐานและปรับปรุง และต้องมีบันทึกการทวนสอบและปรับปรุงเก็บไว้

 

อ้างอิงตามข้อกำหนด ISO22000 ข้อที่ 7.2.3.f และ 7.3.3

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 70 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์