Login Form

ISO22000 monitoring / verify : PRP,oPRP,CCP

 

มาตรฐาน ISO22000 ได้กำหนดนิยามไว้ดังนี้

3.12 monitoring
conducting a planned sequence of observations or measurements to assess whether control measures (3.7) are operating as intended

การดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดเป็นขั้นตอนโดยทำการสังเกตหรือทำการวัดเพื่อประเมินว่ามาตรการควบคุม control measures (3.7) ได้มีการนำไปปฏิบัติตามความมุ่งหวังประสงค์

3.16 verification
confirmation, through the provision of objective evidence, that specified requirements have been fulfilled

การยืนยันผ่านการมีประจักษ์พยานหลักฐาน ว่ามีการบรรลข้อกำหนดเฉพาะที่ระบไว้

 

ะเห็นได้ว่า monitoring คือกิจกรรมที่ตรวจเฝ้าระวังว่า มาตรการควบคุมได้มีการนำำไปปฏิบัติหรือไม่  ส่วน verification เป็นเรื่องของการยืนยัน อีกทีว่า กิจกรรมต่างๆใน FSMS ได้มีการนำไปปฏิบัติซึ่งรวมถึง การ monitoring, การ corrective, การ correction เป็นต้น 

ความเหมือน ความแตกต่างระหว่าง PRP,oPRP และ CCP

มาตรการควบคุมประเภท PRP ซึ่ง เป็นโปรแกรมพื้นฐาน ต้องได้รับการยืนยันว่าได้มีการนำไปปฏิบัติ ตามแผนภาพข้างล่างนี้ ข้อกำหนดข้อ 7.8 a) ระบุว่าองค์กรต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า โดยกำหนด วัตถุประสงค์, วิธีการ, ความถี่และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ verification เพื่อยืนยันว่า PRP ได้มีการนำไปปฏิบัติ (เท่านั้นเอง !) (นานๆ ทีค่อยยืนยันว่า PRP ได้มีการนำไปปฏิบ้ัติก็ไม่มีป้ญหา )

มาตรการควบคุมประเภท CCP(HACCP) และ oPRP หลังจากมีการ valid ตามข้อกำหนด 8.2 (ในกรณีที่ valid ได้ แปลว่า ค่า CCP และ ค่าควบคุมของ oPRP ต้องมีค่ายอมรับที่กำหนดแล้ว (acceptable level) มาตรการควบคุมนี้ต้องได้รับการ monitor

 • CCP(HACCP) ตามข้อกำหนด 7.6.4
 • oPRP ตามข้อกำหนด 7.5

ข้อกำหนด 7.6.4 นั้นเหมือนกับ HACCP Codex แป๊ะๆ ตามหลักการที่ 4 : การกำหนดติดตามจุดวิกฤต  (Establish a system to monitor CCPs) ซึ่งเป็นการกำหนดรายละเอียดของการ monitoring ที่ชัดเจนกว่าหลักการของ HACCP Codex

ข้อกำหนดข้อ 7.5 เป็นการเลียนแบบวิธีจัดการแบบ HACCP มาใช้กับมาตรการควบคุมประเภท oPRP

จากข้อกำหนดที่แสดงเปรียบเทียบข้างต้น ท่านจะเห็นได้ว่ามาตรฐาน ISO22000 ได้มีข้อกำหนดในการบริหารมาตรการควบคุมแบบ CCP(HACCP) (7.6.1) และ oPRP (7.5) มีรูปแบบข้อกำหนดที่เขียนเหมือนกันมากๆๆๆๆๆๆๆ หากท่านเข้าใจว่าแต่ละ CCP ถูกจัดการอย่างไร ท่านจะเข้าใจว่าในแต่ละ oPRP จัดการอย่างไรเช่นกัน

PRPs คืออะไร

 • PRP เป็นเรื่องทั่วๆไป เป็นเรื่องที่รู้กัน เป็นเรื่องที่ใครๆ ก็ทำกัน
 • PRP ใช้เพื่อ ธำรงรักษา สภาพสุขอนามัย ที่มีผลกระทบมาจากสิ่งแวดล้อม และ ลดความเสี่ยง Food Safety Risk
 • PRP เป็นมาตรการควบคุม ที่ไม่ได้เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง
 • PRP เป็นมาตรการควบคุมที่ไม่ต้องมี ต้องเป็น ต้องทำ โดยอาจไม่จำเป็นต้องผ่านการวิเคราะห์อันตราย
 • PRP เป็นพื้นฐาน ของ HACCP
 • PRP ไม่มี ไม่ได้ ไม่มี มีผลกระทบต่อ FSMS
 • PRP ไม่ได้เป็นสิ่งเฉพาะสำหรับกระบวนการใดๆ และ ไม่ได้ใช้ในการควบคุม อันตราย เฉพาะใดๆ

oPRPs คืออะไร

 • oPRPs เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจง และได้รับการพิจารณาหลังจาก ทำการวิเคราะห์อันตราย
 • oPRPs สำคัญเพราะ การวิเคราะห์อันตรายบอกว่าจำเป็นต้องควบคุม อันตรายในอาหารที่กำหนด
 • oPRPs ใช้ในการป้องกันอันตราย ลดอันตราย ที่อาจเกิด ถึงแม้ว่าขั้นต่อไปจะมีกระบวนการในการกำจัดหรือลดอันตรายนั้นก็ตาม

HACCP ( CCP) คือ

 • CCP เป็นสิ่งต้องควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ไม่อาจปล่อยผ่านได้
 • CCP ควบคุมตรงที่ค่าของระดับอันตราย ตรงที่ค่าวิกฤติ
 • CCP เป็นสิ่งที่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมเท่านั้น หากต้องการให้อาหารที่ผลิตปลอดภัย
 • CCP ใช้เสมอในกรณีที่โอกาสในการเกิดอันตรายมาก และในกรณีที่มีความเสี่ยงสูง


อะไรคือความแตกต่างระหว่าง oPRPs จาก PRPs

PRPs อาจเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องในการลดอันตราย แต่ไม่จำเป็นต้องควบคุมการนำไปใช้มากมายนัก
oPRPs เป็นมาตรการควบคุมสำหรับอันตรายที่มีการกำหนดเฉพาะ
oPRPs เป็นมาตรการควบคุมสำหรับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการเฉพาะ
oPRPs เป็นมาตรการควบคุมที่ใช้เน้นๆในการลดระดับอันตราย

อะไรคือความแตกต่างระหว่าง oPRPs จาก CCP

 • CCP เป็นขั้นตอนที่มาตรการควบคุมต้องมีการนำไปใช้อย่างเบ็ดเสร็จ ในการจัดการกับอันตรายในอาหารให้อยู่ในระดับที่ยอมรั
 • oPRPs เป็นมาตรการควบคุมอันตราย แต่ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ไม่ได้คุมตรงที่ค่าวิกฤติ เพียงแต่ว่าได้มีการควบคุมการนำไปปฏิบัติ
 • oPRPs เป็นมาตรการที่อาจทำร่วมกันกับมาตรการอื่นๆ เพื่อ ป้องกัน ลด กำจัด อันตราย สู่ระดับที่ยอมรับ
 • oPRPs เป็นมาตรการ ที่เมื่อล้มเหลว ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสรุปได้ว่าอาหารที่ผลิตจะไม่ปลอดภัย

ข้อสังเกต

 • ทั้งมาตรการควบคุมประเภท CCP และ oPRP ต้องได้รับการ monitoring แต่ PRP ไม่ต้อง ?? เพราะเป็นไปตามหลัการ focus ต้องทุ่มเทความพยายาม การดูแลเอาใส่ใจกับสิ่งที่สำคัญก่อนซึ่งก็คือ CCP ตามด้วย oPRP และสุดท้าย PRPs  อย่าลืมว่า หากคุณให้ความสำคัญกับทุกสิ่ง แปลว่าไม่มีสิ่งสำคัญ

 • หลัีงจากที่มาตรการควบคุมประเภท CCP และ oPRP ได้รับการ monitoringแล้ว ต้องมีการ verify ตามข้อกำหนด 7.8 อีกครั้ง  ส่วน PRPs โดย verification อย่างเดียว

 • Verification จะเป็นการตรวจสอบว่ากิจกรรมทั้งหมด รวมถึง การ monitoring ได้มีการกระทำ (เหมือนกันเราต้อง ตรวจสอบว่า ระบบ QC  ระบบ ตรวจวัดได้มีการทำตามหรือไม่)

 • ข้อกำหนดข้อ 7.6.4 กับ 7.5 นี้นมีความเหมือนกัน มีขั้นตอน ในการเป็นการจัดการ คือ มีการ monitoring แล้ว ตามด้วยกิจกรรมอื่นๆเหมือนๆกัน

 

 • หากคุณรู้จัก HACCP Codex ว่า.........หลังจากได้ จุดวิกฤติCCP แล้ว ต้องจัดการกับงานกระบวนการอย่างไร (หลักการที่ 4 - 6 ) คุณจะเข้าใจในการจัดการมาตการควบคุมประเภท oPRP โดยพลัน

 

 

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 56 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์