Login Form

กิจกรรม R & D สำหรับมาตราฐาน BRC Food

งาน R & D นั้นมีความสำคัญกับองค์กร ไม่ว่าจะในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน การหาวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อจุดประสงค์ของการลดต้นทุนบ้าง เพิ่มอายุการจัดเก็บผลิตภัณฑ์บ้าง แล้วสำหรับมาตราฐาน BRC Food ต้องการกรอปในการทำงานของฝ่าย R & D มากขนาดไหน ลองมาดูข้อกำหนดกัน

 

"Product design and development procedures shall be in place to ensure manufacturing processes are capable of producing a safe and legal product."

 

คือ ขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นต้องมีอยู่ ได้ปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตของโรงงานเองนั้นสามารถ ดูแล จัดการ การผลิตสินค้าให้ปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎข้อบังคับต่างๆ หากกิจกรรม R&D นั้นถูกดูแลโดยบริษัทแม่กิจกรรมต่างๆที่จะกล่าวต่อไปก้ต้องมีการดำเนินการ ด้วยเช่นกัน

มาดูกันว่าเพื่อสนันสนุนเจตนารมณ์ของข้อกำหนดนี้ เขาขอให้คุณต้องเตรียมอะไรไว้บ้างเพื่อสนับสนุนให้บรรลุได้ตามต้องการ

 

5.1.1 ต้องมีการวิเคราะห์ กำหนดจุดควบคุมอันตรายต่างๆ ของระบบ HACCP นั้นได้มีการดำเนินการไปพร้อมๆกับ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  เช่น

  • ตั้งแต่ ขั้นตอนแรกของการดำเนินการหาวัตถุดิบ ดูว่ามีอันตรายอะไรบ้างที่จะปนเปื้อน อยู่ในวัตถุดิบ ซึ่งเป็นการรวมรวมข้อมูลขั้นต้น ไม่ว่าจะจาก COA ของลูกค้า
  • เมื่อ ดำเนินการทดลองระดับ LAB Scale / Kitchen Scale ทำการทดลองผลิตจริงเพื่อยืนยันกระบวนการว่าสามารถผลิตได้ ก็สามารถวิเคราะห์อันตรายในช่วงของกระบวนการผลิตได้อีก step จะมีข้อมูลจากหลายๆฝ่ายร่วมกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิตที่ต้องร่วมทดลอง ส่วน Engineer ส่วน QC  รวมทั้งแผนก R&D หรือบางครั้งอาจมีฝ่ายขายมาร่วมด้วย
  • เพราะฉะนั้น HACCP Plan ต้องมีพร้อมใช้งานเมื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์  
  • แต่ถ้าหากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวเป็นการพัฒนาแบบง่ายเช่น การปรับเปลี่ยน flavor ในสูตรก็อาจจะพิจารณา HACCP plan จากที่มีอยู่เดิมปกติ แต่ก็ควรจะมีการจัดเก็บบันทึกของการตัดสินใจไว้เพื่อตรวจสอบ

 

5.1.2 ต้องมีการทดลองผลิตจริง มีผลทดสอบที่รับรองได้ว่า สูตรการผลิต กระบวนการผลิตของโรงงานนั้นสามารถทำการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับ กฎหมาย

  • อายุของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ ต้องมีการ ทดลองผลิต ภายใต้สภาวะที่แย่ที่สุดเมื่อทำการผลิต เช่น การแช่กุ้งที่อุณหภูมิสูงกว่า 10 C เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด เป็นเวลา 8 ชั่วโมง (ในขั้นตอน Soaking) หลังจากนั้นดำเนินการตาม process ปกติผ่านเครื่อง cooking .... ตามระบบของคุณแล้วดูคุณภาพ สุดท้ายว่ายังอยู่ตามมาตราฐานหรือไม่

     

 5.1.3 การทดลองอายุของผลิตภัณฑ์นั้นต้องดำเนินการ เป็นเอกสาร

  • กำหนด ผลกระทบทางด้านสภาวะการจัดเก็บและการที่ผลิตภัณฑ์สามารถอยู่ได้ตลอดอายุการ จัดเก็บ ผลของการศึกษาดังกล่าวต้องมีการจัดเก็บไว้พร้อมทั้งผลการแสดงความสอดคล้อง ตามคุณสมบัติที่อ้างอิง ไม่ว่าจะเป็นด้านจุลินทรีย์ ทางด้านเคมี และ Organoleptic Criteria (รสชาด, กลิ่น หรือ สี).   
  • ยกตัวอย่างการศึกษาอายุการจัดเก็บของยา การ ทดสอบแบบเร่ง (Accelerated testing) เป็นการศึกษาเพื่อที่จะเร่งปฏิกริยาการสลายตัวหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรือฟิสิกส์ ของยาโดยการเก็บตัวอย่างที่ทดสอบในสภาวะที่รุนแรงมากกว่าความเป็นจริงมี วัตถุประสงค์ ในการที่จะหาตัวแปรทางจลศาสนตร์ เพื่อที่จะทำนายระยะเวลาของการสิ้นอายุของยาโดยประมาณ  
  • สำหรับอุตสาหกรรมอาหารนั้นการศึกษาอายุการจัดเก็บนั้นอาจจะดำเนินโดยองคืกรเอง หน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย ดำเนินการให้แล้วแต่เหมาะสม

 

5.1.4 หากว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นมานั้นมีในเรื่องของ วัตถุดิบ ส่วนผสมที่ต้องดูแลเป้นพิเศษ เช่น allergen group ต่างๆต้องมั่นใจว่าการนำเข้ามาทดสอบนั้นไม่กระทบต่อโอกาสที่จะปนเปื้อนต่อ วัตถุดิบขององค์กรที่ไม่เป็นกลุ่ม Allergen หรือมีการคำนึงถึงมาตราการการจัดการเมื่อนำเข้ามาทดสอบ

 

5.1.5  ต้องมั่นใจได้ว่ามีขั้นตอนในการยืนยันว่าบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่ใช้มีความสอดคล้องตามกฎหมายเรื่องความปลอดภัย และมี spec ที่เหมาะสม เช้น บรรจุภัณฑ์มีความสอดคล้องตามประกาศกระทรวง 295 และมีผลทดสอบที่แสดงได้ว่าที่อุณหภูมิที่มีการใช้งานมากกว่า 100 องศาเซลเซียลยังมีค่าทางเคมีสอดคล้องตามประกาศดังกล่าวเป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบที่เกี่ยวกับรายละเอียดเรื่องของ สี คุณภาพการพิมพ์ การตรวจสอบ  BAR Code ว่าที่พิมพ์มานั้นสามารถอ่าน BAR Code ดังกล่าวได้จริง และคุณภาพด้าน หน้า กว้าง ยาว ความทนต่อแรงยึด เป็นต้น

 

5.1.6  ผู้ บริหารสูงสุดขององค์กรต้องมั่นใจว่า ได้มีการยืนยันว่าฉลากของผลิตภัณฑ์นั้นตรงกับรูปแบบของลูกค้า สอดคล้องกับประเทศที่จะส่งออก และตรงตามกับ  product specification  

5.1.7หากว่า ผลิตภัณฑ์ที่ทำการพัฒนานั้นมีข้อบ่งชี้พิเศษ เช่นมีการระบุว่า อาหารสำหรับผู้ควบคุมน้ำตาล อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต เป็นต้น ต้องมั่นใจได้ว่าการ validate ระหว่างสูตรที่กำหนดไว้สอดคล้องกับสินค้าที่ผลิตจริง

 

5.1.8 การสื่อสารเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ เมื่อมีการปรับเปลี่ยน ใดๆไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ condition ของกระบวนการ เช่นเรื่องของอุณหภูมิ เวลาต่างๆ สภาวะการจัดเก็บของสินค้า ต้องมีการบันทึกไว้ในรายละเอียดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งพิจารณาการสื่อสารข้อมูลต่างๆที่เปลี่ยนแปลงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง หมด

บทความใกล้เคียง

Online

มี 132 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์