Login Form

HACCP : Verification

การทำ HACCP Verification หมายถึงกิจกรรมใดๆ ที่นอกเหนือจาก การ monitoring มีไว้เพื่อรับรอง HACCP Plan และยืนยันการสอดคล้องกับ HACCP System ว่าได้มีการนำไปปฏิบัติที่สอดคล้องกับแผน ดูคำนิยามของ HACCP Codex ดังนี้

นิยาม ของ HACCP Codex :

การทวนสอบ (Verification) หมายถึง การประยุกต์ใช้วิธีการ ขั้นตอนทำงาน การทดสอบ และการประเมินต่างๆเพิ่มเติมจากการตรวจเฝ้าระวัง เพื่อตัดสินความสอดคล้องกับแผน HACCP

Verification: The application of methods, procedures, tests and other evaluations, in addition to monitoring to determine compliance with the HACCP plan.

** HACCP Codex ใช้คำว่า monitoring กับ CCP เท่านั้น **

ทำ Varification ไปทำไม

ก่อนที่เราจะกำหนดว่าเราต้องทำอะไรบ้างกับ หลักการข้อนี้ เป็นสิ่งดีหากเรารู้ว่าอะไรคือวัตถุประสงค์ของ Verification เมื่อเรารู้วัตถุประสงค์เราจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้าง

เราทำ Verification เพื่อ

ทำให้มั่นใจใน HACCP System ว่าจะสามารถควบคุมอันตรายในอาหารได้ ทำให้รู้ว่าเราได้ปฏิบัติตามสิ่งที่เรากำหนดใน HACCP Plan หรือไม่ ทำให้รู้ว่า HACCP Plan ได้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม ไม่มากไป ไม่น้อยไป เพื่อจะได้ทราบว่าเราควรต้องปรับปรุง ปรับเปลี่ยน HACCP Plan ตรงส่วนไหนบ้างเพื่อให้สามารถ ลดการเกิดการเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนด ( ลดโอกาสการเกิดความผิดพลาด)

กิจกรรมอะไรที่เรียกว่าเป็นการทำ Verification

1. Validation2. CCP Verification การสอบเทียบ การสุ่มตัวอย่างและการทดสอบ การทบทวนบันทึกในแต่ละ CCPs

3. HACCP System Verificationการสังเกตุการและการทบทวน ( Audit) Micro biological end-product testing

อะไรคือความเหมือน ความแตกต่างระหว่าง Verification กับ Validation

หลังจากได้มีการจัดทำ HACCP Plan ทดลองปฏิบัติ และได้มีการพิสูจน์ยืนยันความใช้ได้ (Validation)แล้ว หลังจากนั้นจึงมีความสำคัญ ในการทำให้มั่นใจว่า เราได้มีการปฏิบัตตาม กฏ กติกา วิธีการ ระบบ ระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้หรือไม่ ตามหลักการที่่ว่า "Are we doing what we planned to do?"

Verification ทำครั้งเดียวจบหรือไม่

การทำการ Verification เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง ไม่มีสิ้นสุด ซึ่งคล้ายกับ monitoring แต่ด้วยความถี่ที่น้อยกว่า และหลักฐานที่ได้จากการ verification จะไม่เป็นจุดๆเหมือน monitoring แต่จะเป็นภาพรวมของระบบ HACCP

โปรแกรมการทวนสอบ(Verification) ควรเป็นส่วนหนึ่งของ HACCP Plan ซึ่งHACCP Plan ต้องมีการกำหนด. วิธีการในการ Verification, ความถึ่ในการทดสอบ ผู้ที่ทำหน้าที่ verify

ขั้นตอนในหลักการนี้อาจดำเนินการทวนสอบ (Verification)  ในแต่ละจุด CCP ควบคู่ไปกับการทวนสอบทั้งระบบ ซึ่งบางโรงงานมีแต่การทวนสอบทั้งระบบ ซึ่งรวมทั้งการทวนสอบใน HACCP Plan ซึ่งมีการครอบคลุมในแต่ละจุด CCPs ก็สามารถกระทำได้ แต่บางบริษัทหรือสถานที่ผลิตผู้ผลิตจัดทำการทวนสอบเฉพาะในแผน HACCP จะไม่สามารถครอบคลุมและไม่เกิดประสิทธิภาพของระบบ

เมื่อไหร่ต้อง Re Assessment / Re Verification

Verification เป็นกระบวนการที่จะประเมินว่า HACCP Plan, Critical Limitsได้รับการควบคุมและติดตามอย่างเพียงพอและได้ผล นอกจากนี้ยังเป็นวิธี การติดตามดูว่าจะจัดการเกี่ยวกับการเบี่ยงเบนและการจัดเก็บข้อมูลเป็นไป อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ควรมีการประเมิน (evaluate) HACCP Plan เมื่อ

-  มีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์มีโอกาสปนเปื้อนจากเชื้อโรคที่เกิดระบาดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้น ๆ
- มีการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตหรือสายการผลิต
-  ไม่ได้มีการประเมิน HACCP Plan เป็นระยะเวลานานแล้ว
-  มีการเปลี่ยนแปลงสูตร, วิธีการผลิต, วิธีการจัดจำหน่าย

ตัวอย่างกิจกรรมการ Verification

การกระทำการ Verification ควรครอบคลุมทุกส่วนของ HACCP ซึ่งรวมถึงโปรแกรมพื้นฐาน ตัวอย่างการทวนสอบประกอบด้วย

การสังเกตุการณ์ว่าพนักงานได้มีการกระทำตามหน้าที่งานอย่างมีประสิทธิผล และทำการเปรียบเทียบกับเอกสารระเบียบปฏิบัติ ตรวจทานว่าบันทึกได้รับการกรอกและมีกรอกอย่างเที่ยงตรง; ทำการสุ่มทดสอบว่าเครื่องมือ อุปกรณ์มีการทำงานตามที่กำหนด; ทำการทดสอล Microbial หรือ allergen testing เพื่อทำให้มั่นใจว่าสุขอนามัยพื้นฐาน การทำความสะอาดทำได้อย่างถูกต้อง; การสอบเทียบและตรวจสอบเครื่องมือวัด; ทำการตรวจสอบ แนวโน้มของการตรวจทานบันทึกของการสอบเทียบ และบันทึกของโปรแกรมพื้นฐาน; การทำการสุ่มและทดสอบ; ทำการตรวจทาน ทบทวน บันทึกในแต่ละ CCP

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 61 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์