Login Form

Food defense / Food Security : ตอน 2

General Inside Security

  • พื้นที่ ที่สำคัญภายในโรงงาน ควรจะทำเครื่องหมายอย่างชัดเจน ว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ควบคุมสำหรับพนักงานทำงานในพื้นที่ ส่วนใดเป็นพื้นที่ทั่วไป และมีการรักษาความปลอดภัย หรือควบคุมการเข้าออก การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่การผลิตชั้นใน จะเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานในการควบคุมมิให้ผู้ทำงานพื้นที่อื่นๆ เข้ามาในเพ่นพ่านในพื้นที่ตน โดยไม่ได้รับอนุญาติหรือมีเหตุอันควร ต้องมีระบบในการป้องกันการบุกรุก เข้าถึงการควบคุมส่วนกลางสำหรับระบบ air flow ระบบน้ำไฟฟ้าและก๊าซ
  • ควรมีผังโรงงาน และมีการกำหนดจุด พื้นที่ ทำการวิเคราะห์ในเรื่อง จุดอับ จุดเสี่ยง ในด้านปลอดภัยในโรงงาน
  • ระบบ Airflow ควรสามารถที่จะปิดกั้น พื้นที่ปนเปื้อน กับพื้นที่อื่นๆได้โดยทันที
  • ระบบเตือนฉุกเฉิน ควรทำให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานได้ และมีวิธีการทดสอบ และจุดติดตั้งสัญญาณเตือนควรมีการทำเครื่องหมายอย่างชัดเจน
  • ห้องปฏิบัติการโรงงานควรจะมีระบบควบคุมการเข้าออกอย่างเคร่งครัด การนำเข้า การทำลายผลิตภัณฑ์ ที่ทำการทดสอบเพาะเชื้อ สารเคมี
  • ผู้เข้าชมแขกผู้มาพักและอื่นๆที่ไม่ใช่ พนักงานโรงงาน (ผู้รับเหมา, salespeople, ขับรถบรรทุกฯลฯ) ควรมีการจำกัดพื้นที่ ยกเว้นแต่ได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจในองค์กร
  • ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ควรมีการป้องกันโดยใช้รหัสผ่าน มีระบบ ไฟร์วอลล์ และระบบการตรวจจับไวรัส. 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 49 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์