Login Form

Download Free : Internal audit checklist สำหรับ ISO/TS 22002-1 ของ FSSC2200

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจรับรองมาตรฐาน FSSC22000 ซึ่งสำหรับองค์กรที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO22000 ท่านสามารถ download file ด้านล่าง เพื่อเป็นแนวทางในการทำ Intenal auditในส่วนของข้อกำหนดที่เพิ่มจาก ISO22000  เพื่อให้ท่านมีความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน ภายใต้มาตรฐาน FSSC22000

  PAS220

 Intenal audit checklist of PAS220 & ISO/TS22002-1

  Internal audit Checklist ISO/TS22002-1 Clause 4

  Internal audit Checklist of ISO/TS22002-1 Clause 5

  Internal audit Checklist ISO/TS 22002-1 Clause 6

  Internal audit Checlist of ISO/TS22002-1 Clause 7

  Internal audit checklist ISO/TS 22002-1 Clause 8

  Internal audit checklist ISO/TS 22002-1 Clause 9

  Internal audit checklist ISO/TS 22002-1 Clause 10

  Internal audit checklist ISO/TS 22002-1 Clause 11

  Internal audit checklist ISO/TS 22002-1 Clause 12

  Internal audit checklist ISO/TS 22002-1 Clause 13

  Internal audit checklist ISO/TS 22002-1 Clause 14

  Internal audit checklist ISO/TS 22002-1 Clause 15

  Internal audit checklist ISO/TS 22002-1 Clause 16

  Internal audit checklist ISO/TS 22002-1 Clause 17

  Internal audit checklist ISO/TS 22002-1 Clause 18

 

 

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 64 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์