Login Form

PAS96 : 2010 Defending food and drink คืออะไร ?

PAS96 : 2010 Defending food and drink คืออะไร ? 

 แนวทางปฏิบัติ สำหรับการ คือการป้องปราม  การตรวจพบ และการเอาชนะต่อ สิ่งกระตุ้นของอุดมการณ์  และรูปแบบอื่นๆของการโจมตี ที่ประสงค์ร้ายต่ออาหารและเครื่องดื่ม จนตลอดห่วงโฃ่ของการดำเนินการ 

 

pas96 PHOTO

 

 

 

ตามรูปด้านบน แสดงถึงส่วนประกอบต่างๆของ PAS96 

 

 โดยโครงสร้างหลักๆของ PAS96 นั้นประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 

 

 1 ขอบข่าย

 2 คำนิยามและคำจำกัดความ

 3 ภัยต่างๆ สิ่งกระตุ้นของอุดมการณ์ ที่เป็นภัยคุกคามต่ออาหารและการจัดส่งอาหาร  ซึ่งจะยกตัวอย่างที่เป็นเหตุการณ์ของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในอดีต เพื่อให้ท่านเข้าใจมากขึ้น ซึ่ง PAS กำหนดภัยต่างๆ เป็น 3 แบบด้วยกันคือ

 1.   ภัยจากการการปนเปื้อนวัตถุมีพิษ

 2.   การก่อวินาศกรรมซึ่งจะทำให้เกิดการขาดแคลนอาหาร

 3.   การใช้อาหารและเครื่องดื่มในทางที่ผิดของการก่อการร้ายหรือเจตนาด้านอาชญากรรม

 

4 รูปแบบการดำเนินการ ของ Food Defence ซึ่งท่านจะได้รู้ถึงระดับการตอบสนอง ต่อ เหตุการณ์ food defense โดยเขากำหนดไว้ 3 ระดับคือ

 1.   ระดับธรรมดา

 2.   ระดับสูง

 3.   ระดับพิเศษ    

 

 ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยท่านในการเตรียมการ ไว้ให้พร้อมไม่ว่าจะเป็น คู่มือ วิธีการ อุปกรณ์ช่วยต่างๆ ในแต่ละระดับขั้น

5 ข้อสันนิษฐาน เป็นรายละเอียดเพื่อให้ทุกท่านได้รับรู้สิ่งที่ดี เพื่อใช้เป็นข้อสันนิฐานเมื่อสิ่งผิดปกติ

6 การประเมินภัยคุกคาม Threat Assessment Critical Control Point “TACCP”

เหมือนการทำ HAZARD assement ของระบบ HACCP แต่เป็นในรูปแบบของภัยคุกคามเพื่อหาจุดที่ต้องควบคุม

7 ดำเนิน การประเมินภัยคุกคาม

8 ทำให้มันใจเรื่องของ personnel security

9 ทำการควบคุมการเข้าสู่สถานประกอบการ

10 ทำการควบคุมการเข้ามาของ งานบริการต่างๆ

11 ปกป้องพื้นที่จัดเก็บพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง

12 ทำการควบคุมการเข้ามาของ วัตถุต่างๆ

13 ทำการควบคุมการเข้าสู่กระบวนการผลิต

14 Contingency planning สำหรับการฟื้นฟูจากการได้รับการโจมตี

15 ทบทวนขั้นตอนการดำเนินการของ Defence procedure

 

ซึ่งองค์กรท่านสามารถประยุกต์ใช้ได้ตามขนาดขององค์กร ลูกค้าปลายทางที่ท่านทำธุรกิจด้วย ตามเหมาะสม 

 

 หากต้องการต้นฉบับจากผู้เขียนเอง เพื่อเอาไว้ตอบ auditor ทำระบบ FSSC22000 ก็สามารถ download ตัว pdf version ได้ที่

 

 http://shop.bsigroup.com/en/Browse-by-Sector/Food--Drink/?t=r

 

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 141 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์