Login Form

BRC Food Safety ข้อ 3 part 1 ความปลอดภัยของอาหารและระบบการจัดการคุณภาพ

ข้อกำหนด BRC Global Standard for Food Safety Ver 6 พร้อมแนวทางการเตรียมรับการตรวจประเมิน (จะทะยอยลง จนกว่าจะครบนะคะ แล้วรวมเล่มให้ ดาวน์โหลดที่หลังคะ)

บทความโดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Food safety and quality management system

3.1  

Food safety and quality manual

Statement of Intent

The company’s processes and procedures to meet the requirements of this Standardshall be documented to allow consistent application, facilitate training, and supportdue diligence in the production of a safe product.

กระบวนการของบริษัทและขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆเพื่อให้สอดคล้องตาม Standardนี้จะต้องจัดทำเป็นเอกสาร เพื่อให้สามารถที่จะการนำไปปฏิบัติอย่างสอดคล้อง,ทำการอบรม และสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย

3.1.1

The company’s documentedprocedures, working methods and practices shall be collated in the form of a printed or electronic quality manual.

เอกสารขั้นตอนปฏิบัติงาน, วิธีทำงาน และแนวปฏิบัติต้องได้รับการจัดเตรียมในรูปแบบที่สามารถพิมพ์หรืออยู่ในรูปแบบอีเลคโทรนิคไฟล์ เป็นคู่มือคุณภาพ

คู่มือคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหาร

วัตถุประสงค์ของข้อกำหนด คือ การมีเอกสาร เป็นพื้นฐานของระบบ การจัดการกับนโยบาย,procedure,WI ทั้งหมดเรียกว่า Food Safety and Quality Manual Policy เพื่อให้ทราบว่ามีการ จัดการอย่างไร ระหว่าง โรงงาน , Head office และ Intertact โดยไม่จำเป็นต้องลอกหัวข้อกำหนด BRC มาใส่ อาจอยู่ในรูปแบบ กระดาษ หรือไฟล์อิเล็คทรอนิคก็ได้

3.1.2

The food safety and quality manual shall be fully implemented and the manual or relevant components shall be readily available to key staff.

คู่มือคุณภาพและความปลอดภัยอาหารต้องได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ และ คู่มือหรือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องต้องพร้อมมีไว้ให้สำหรับพนักงานหลัก

Availabillty of manual to staff

วัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานหลักมีนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติที่ทันสมัยตลอดเวลาและอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม คู่มือคุณภาพและความปลอดภัยทางด้านอาหารที่จัดทำขึ้นต้องมีจัดเก็บไว้ในโรงงาน ง่ายต่อการเข้าถึงของพนักงานและมีการแจกจ่ายให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง

3.1.3

 

All procedures and work instructions shall be clearly legible, unambiguous, in appropriate languages and sufficiently detailed to enable their correct application by appropriate staff. This shall include the use of photographs, diagrams or other pictorial instructions where written communication alone is not sufficient (e.g. there are issues of literacy or foreign language).

เอกสารระเบียบปฏิบัติทั้งหมดและข้อแนะนำในการทำงาน ต้องสามารถอ่านออกได้ง่าย ไม่กำกวม มีภาษาที่เหมาะสม และมีรายละเอียดเพียงพอต่อการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องโดยพนักงานที่เหมาะสม สิ่งนี้ ต้อง รวมถึงรูปภาพ, แผนผัง หรือ อื่นๆในรูปแบบข้อแนะนำที่เป็นรูปภาพ ที่ซึ่งเมื่อที่ซึ่งเมื่อข้อความเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสื่อความไม่เพียงพอ (เช่นการเข้าใจภาษาหรือภาษาต่างประเทศ)

ขั้นตอนที่ชัดเจนและคำแนะนำในการทำงานสำหรับพนักงาน

เอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต้องสามารถสือสารไปยังพนักงานทุกระดับชั้น แม้ต่างชาติ เช่น ฝรั่ง ญี่ปุ่น พม่า เขมร อาจต้องมีการทดสอบความเข้าใจของพนักงานกลุ่มนี้ด้วย เพื่อเป็นการเข้าใจงานของคนทุกกลุ่มมักใช้รูปภาพ กราฟ แผนผัง หรือการกำหนดสีเพื่อสื่อความหมายที่เข้าใจได้ง่ายกว่า เช่น แผนภูมิการทำความสะอาด รูปภาพการแต่งกาย การล้างมือ เป็นต้น

3.2  

Documentededation control

Statement of Intent

The company shall operate an effective documenteded control system to ensure that onlythe correct versions of documentededs, including recording forms, are available and in use.

บริษัทต้องจัดให้มีระบบควบคุมเอกสารที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าเฉพาะเอกสารที่เป็นฉบับถูกต้องรวมถึงแบบฟอร์มทีใช้บันทึก นั้นมีอยู่และได้นำไปใช้

3.2.1

The company shall have a procedure to manage documentededs which form part of the food safety and quality system. This shall include:

•a list of all controlled documentededs indicating the latest version number

•the method for the identification and authorisation of controlled documentededs

•a record of the reason for any changes or amendments to documentededs

•the system for the replacement of existing documentededs when these are updated.

บริษัทต้องมีขั้นตอนเพื่อจัดการเอกสารที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร.

สิ่งนี้ต้องรวมถึง

บัญชีรายชื่อเอกสารควบคุมที่ซึ่งระบุหมายเลขการแก้ไข

วิธีการระบุหมายเลขและการอนุมัติเอกสารที่ควบคุม

บันทึกเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเอกสาร

-ระบบในการเรียกคืนปรับเปลี่ยนเอกสารปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

Documenteded Management System :

วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเพื่อ ลดการผิดพลาดที่มีนัยยะจากข้อมูลผิดพลาด เพราะฉนั้นเอกสารทั้งหมดต้องได้รับการควบคุมที่เพียงพอ ได้รับการอนุมัติใช้โดยผู้มีอำนาจ และเป็นเอกสารฉบับที่ถูกต้อง จึงต้องมีการจัดทำหลักฐาน หรือทะเบียนขึ้น ซึ่งสาเหตุของข้อมูลที่ผิดพลาด เช่น การใช้เอกสารฉบับเก่าซึ่งล้าสมัย การจัดทำเอกสารโดยไม่ได้อยู่ในระบบการควบคุมการจัดเก็บ เป็นต้น

3.3  

Record completion and maintenance

of Intent

The company shall maintain genuine records to demonstrate the effective control ofproduct safety, legality and quality.

บริษัทต้องคงไว้ซึ่งบันทึกตัวจริงเพื่อแสดงถึงประสิทธิผลการควบคุมความปลอดภัยผลิตภัณฑ์, กฎหมาย และคุณภาพ

3.3.1

Recordsshall be legible, retained in good condition and retrievable. Any alterations to recordsshall be authorised and justification for alteration shall be recorded. Where records are in electronic form these shall be suitably backed up to prevent loss.

บันทึกต้องอ่านง่าย, ได้รับการจัดเก็บในสภาพดีและสามารถเรียกหาได้.

การแก้ไขบันทึกใดๆต้องกระทำโดยผู้มีอำนาจหน้าที่และให้เหตุผลแห่งการแก้ไขบันทึก.

ที่ซึ่งบันทึกในรูปอิเลกทรอนิกส์ไฟล์ต้องมีการสำรองข้อมูลป้องกันการสูญหาย ที่เหมาะสม.

Record Completion:

บันทึกคุณภาพทั้งหมดต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน หากมีการแก้ไขบันทึกต้องได้รับการอนุมัติที่เหมาะสม ต้องมีมาตรการหรือวิธีการในการป้องกัน การขีดฆ่า แก้ไขบันทึก เช่น ใช้ปากกาไม่ใช้ดินสอ

ระวัง การใช้หมึกสีจาง กระดาษซีด กระดาษกรอบ ข้อมูลที่บันทึกอ่านไม่ออก ข้อมูลหาย อาจเกิดขึ้นได้ จึงจำเป็นต้อง Backup หรือ testing ทั้ง hard copy และ Soft file

3.3.2

Recordsshall be retained for a defined period with consideration given to any legal or customer requirements and to the shelf life of the product. This shall take into account, where it is specified on the label, the possibility that shelf life may be extended by the consumer (e.g. by freezing). As a minimum, recordsshall be retained for the shelf life of the product plus 12 months.

บันทึกต้องถูกจัดเก็บตามระยะเวลาที่พิจารณาจากกฎหมายหรือลูกค้าและอายุผลิตภัณฑ์.สิ่งนี้ต้องได้รับการคำนึงถึง เมื่อใดก็ตามที่กำหนดในฉลากถึงการขยายเวลาอายุผลิตภัณฑ์โดยลูกค้า.ขั้นต่ำ,บันทึกต้องมีการจัดเก็บเท่ากับอายุผลิตภัณฑ์บวกเพิ่ม 12เดือน.

การจัดเก็บบันทึก :

ต้องมีการกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บบันทึก หากกฏหมายกำหนดไว้แล้วให้ทำตามนั้น อย่างน้อยบวกเพิ่มจากอายุผลิตภัณฑ์ 1 ปี หากไม่สามารถทำตามเงื่อนไขได้ เช่น นมพาสเจอร์ไรซ์ ไวน์ หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ ต้องเก็บต่ำกว่าอายุการเก็บหรือบวกเพิ่มไม่ถึง 1 ปี ต้องมีเหตุผลรองรับ แต่ต้องสามารถหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้

3.4  

Internal audit

FUNDAMENTAL Statement of Intent

The company shall be able to demonstrate it verifies the effective applicationof the food safety plan and the implementation of the requirements of theGlobal Standard for Food Safety.

บริษัทต้องสามารถที่จะแสดงว่าได้มีการทวนสอบประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้แผนความปลอดภัยในอาหารและการนำข้อกำหนดของ Global Standard for Food Safetyไปปฏิบัติใช้

3.4.1

There shall be a planned programme of internal audits with a scope which covers the implementation of the HACCP programme, prerequisite programmes and procedures implemented to achieve this Standard. The scope and frequency of the audits shall be established in relation to the risks associated with the activity and previous audit performance; all activities shall be covered at least annually.

ต้องมีแผนโปรแกรมสำหรับการตรวจติดตามภายใน ภายใต้ของเขตในการนำโปรแกรม HACCP , PRP และ ขั้นตอนปฏิบัติงาน ได้มีการนำไปปฏิบัติใช้เพื่อให้สอดคล้องกับStandard.

ขอบเขตและความถี่ในการตรวจประเมิน ต้องมีการจัดทำสัมพันธ์กับความเสี่ยงของกิจกรรมกับกิจกรรมและสมรรถนะจากการตรวจประเมินก่อนหน้า; กิจกรรมทั้งหมดต้องได้รับการตรวจประเมินอย่างน้อยปีละครั้ง.

โปรแกรมการตรวจติดตามภายใน

ในการตรวจติดตามภายใน อย่างน้อยต้องครอบคลุม

 • แผน HACCP และจุดวิกฤติ (CCPs)
 • ทุกหัวข้อของโปรแกรมพื้นฐาน (Prerequisite Programme)
 • GMP (ที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในโปรแกรมพื้นฐาน)
 • การควบคุมสารที่ก่อให้เกิดการแพ้(ถ้ามี)
 • การควบคุมกระบวนการผลิต
 • การทำความสะอาด (รวมถึงการตรวจสอบขณะทำความสะอาดครั้งใหญ่)
 • สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร
 • ระบบการสอบย้อนกลับ
 • การควบคุมผู้จัดหาพนักงาน
 • แผนการเรียกคืนผลิตภัณฑ์/การควบคุมจัดการ NC product
 • สถานที่จัดเก็บวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่อยู่ภายนอกสถานที่ประกอบการ

ทุกหัวข้อที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดต้องถูกตรวจ และการตรวจประเมินต้องถูกกำหนดเป็นแผน

3.4.2

Internal audits shall be carried out by appropriately trained competent auditors, who are independent from the audited department.

การตรวจประเมินภายในต้องได้รับการดำเนินการโดยผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการอบรมที่เหมาะสม และเป็นอิสระจากจากแผนกที่ทำการตรวจ.

การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินและความเป็นอิสระ

การตรวจประเมินต้องดำเนินการโดยผู้ตรวจประเมินที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ในกิจกรรมที่จะตรวจประเมินนั้นๆ ต้องเป็นอิสระไม่ตรวจงานตัวเอง มีทักษะในการตรวจประเมิน

ผู้ตรวจต้องสามารถดูบันทึกและตรวจสอบผลของงานที่ปฏิบัติ มีการออก CARs ปิดCARs และแก้ไขCARsได้ดี

3.4.3

The internal audit programme shall be fully implemented. Internal audit reports shall identify conformity as well as non-conformity and the results shall be reported to the personnel responsible for the activity audited. Corrective actions and timescales for their implementation shall be agreed and completion of the actions verified.

โปรแกรมการตรวจประเมินต้องได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างเต็มที่.

รายงานการตรวจประเมินภายในต้องระบุการสอดคล้องเช่นเดียวกับการไม่สอดคล้อง และ ผลต้องได้รับการรายงานสู่ผู้ที่รับผิดชอบสำหรับกิจกรรมที่ทำการตรวจ.

กิจกรรมการแก้ไขป้องกันและกรอบเวลาสำหรับการนำไปปฏิบัติต้องได้รับการยอมรับและการทวนสอบกิจกรรมสำเร็จ.

บันทึกผลการตรวจประเมินภายในและการแก้ไขป้องกัน

รายงานการตรวจประเมินต้องให้รายละเอียดของสิ่งที่เป็นและไม่เป็นไปตามข้อกำหนด รวมทั้งข้อแนะนำสำหรับการปรับปรุง แค่ ticklist อย่างเดียวอาจไม่พอ ต้องมีการระบุหลักฐาน ว่าทำไมถึงเป็นไปตามข้อกำหนดทำไมถึงเป็น CARs หากมีการจด การอ้างถึง การสำเนาหลักฐาน ว่าได้มีการตรวจ ทำให้สามารถทบทวนได้ภายหลัง สิ่งที่ต้องบันทึก เช่น เลข lot , No.ของเครื่องมือวัด พนักงานที่คุยด้วย ตำแหน่ง หรือหมายเลขบันทึกที่ได้ทบทวน ผลการตรวจประเมินต้องถูกแจ้งแก่ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมที่ตรวจประเมินนั้นๆ ทั้งขณะตรวจ ประชุมปิด หรือการประชุมรายเดือน ผลการตรวจและผลการติดตาม CARs ต้องเก็บอย่างน้อย 2 ปี

3.4.4

In addition to the internal audit programme there shall be a programme of documented inspections to ensure that the factory environment and processing equipment is maintained in a suitable condition for food production. These inspections shall include:

•hygiene inspections to assess cleaning and housekeeping performance

•fabrication inspections to identify risks to the product from the building or equipment.

The frequency of these inspections shall be based on risk but will be no less than once per month in open product areas.

เพิ่มเติมจากการตรวจประเมินภายในต้องมีโปรแกรมที่เป็นเอกสารสำหรับการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโรงงานและเครื่องจักรเพื่อคงไว้ที่ซึ่งสภาพการผลิตที่เหมาะสม.

การตรวจสอบนี้ต้องประกอบด้วย:

การตรวจสอบสุขลักษณะเพื่อประเมินสมรรถนะในการทำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย

การตรวจโครงสร้างเพื่อระบุความเสี่ยงต่อผลิตภัณฑ์จากตัวโครงสร้างอาคารหรือเครื่องจักร

ความถี่ในการตรวจสอบนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานความเสี่ยงแต่ต้องไม่น้อยกว่าเดือนละครั้ง สำหรับพื้นที่การผลิตแบบเปิด

การตรวจสอบเอกสาร

วัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าสภาพแวดล้อมของโรงงานและอุปกรณ์สำหรับใช้ผลิตยังอยู่ในสภาพที่เหมาะสม การตรวจเน้นตรวจโครงสร้าง ความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร และสุขลักษณะของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะมีความปลอดภัยที่สุด ความถี่ในการตรวจขึ้นกับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ เช่น หากเป็นพื้นที่แบบเปิดต้องตรวจอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หากเป็น High Careหรือ High Risk ต้องตรวจเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ การตรวจต้องตรวจเมื่อเริ่มต้นการผลิต หรือเมื่อมีการเปลี่ยนกะ ผู้ตรวจต้องผ่านการฝึกอบรม ไม่จำเป็นต้องอิสระจากการตรวจเหมือนข้อ 3.4.2 อาจให้ line supervisors , manager หรือบุคคลภายนอกตรวจก็ได้ แต่ต้องมีการจัดเก็บบันทึกและนำผลการตรวจเพื่อประเมินแนวโน้ม และใช้ลดความเสี่ยงให้น้อยลง

        

บทความใกล้เคียง

Online

มี 53 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์