Login Form

ประเด็นที่ต้องสนใจ การว่าจ้างพนักงาน ปฐมนิเทศ และการอบรม อุตสาหกรรมอาหาร

คนนับว่าเป็นหัวใจของการทำให้ความปลอดภ้ยใน อาหาร มีผลมากในการทำให้ระบบสำเร็จล้มเหลว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทยที่ต้องพึ่งพาแรงงานจำนวนมาก ด้วยเหตุผลนี้ในการวางกฏกติกา ในการทำงาน จึงต้องมีการกำหนดโดยละเอียด

 ประเด็นที่ควรคำนึงถึงในขณะทำการออกแบบระบบ การว่าจ้าง การอบรม ปฐมนิเทศ คือ

  • พนักงานที่เริ่มเข้ามาทำงานกับบริษัท จะต้องได้รับการฝึกอบรมเรื่องกฎระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหารโดยทันที ในเนื้อหาอบรมต้องเป็นเรื่องของการอธิบายให้พนักงาน ตระหนัก เข้าใจว่าการไม่ปฏิบัติตามกฏสุขลักษณะจะมีผลต่อการเกิดอาหารเป็นพิษอย่างไร ซึ่งรวมถึงความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นของระบบ GMP โดยทำให้พนักงานเข้าใจว่าอะไรคือระบบGMP ระบบ GMP สำคัญอย่างไร และมีการนำระบบไปปฏิบัติอย่างไรในองค์กร
  • พนักงานที่มีโอกาสเข้าไปในพื้นที่สัมผัส กับอาหาร จะต้องได้รับการอบรมทั้งหมดที่ซึ่งรวมถึงวิศวกร ช่าง ผู้รับจ้างช่วง และพนักงานทำความสะอาด ดังนั้นในการกำหนดความรู้ ทักษะของพนักงานต้องรวมถึงบุคคลทุกประเภทที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยใน อาหาร
  • พนักงานทั้งหมดต้องยอมรับที่จะปฎิบัติตา มนโยบายบริษัทที่เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคล ก่อนที่จะให้เข้าเริ่มทำงานกับทางบริษัท พนักงานจะต้องถูกเฝ้าติดตามดูแลเป็นพิเศษและได้รับการฝึกอบมตามช่วงเวลาที่ กำหนด ซึ่งอาจหมายถึงต้องรับทราบกฏ ต้องมีการเซนต์ยินยอมรับ
  • On the job training การอบรมในงานคือวิธีการที่ดีที่สุดในการสอนงาน ผู้ รับหน้าที่ในการฝึกสอนภายในของบริษัท ต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนและสามารถมั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนมีความเข้าใจใน ความรับผิดชอบของเขาจริง ในการเรียนรู้และปฎิบัติตามคำสอนที่ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการปฎิบัติที่ได้กำหนด ไว้ในองค์กร ด้วยเหตุนี้จึงต้องกำหนดวิธีการในการประเมินผลอย่างเข้มงวด และควบคุมให้เป็นไปตามนั้น ในระบบการอบรม
  • ในการคัดเลือกบุคลากร ควรเลือกคนที่สามารถอ่านและเขียนได้ ไม่มีปัญหาเรื่องของภาษา หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ขั้นตอนปฏิบัติงาน กฏกติกาต้องอยู่ในรูปแบบที่พนักงานเข้าใจได้โดยง่าย แม้ว่าต้องมีการจัดทำเป็นภาษาอื่นๆก็ตาม
  • ประวัติการฝึกอบรมต้องได้รับการเก็บต่อบุคคล และได้รับการทบทวนเมื่อพบสิ่งผิดปกติในการทำงาน พนักงาน ต้องถูกประเมินผลความรู้ ทักษะ ด้านความปลอดภัยด้านอาหาร ในช่วงแรกที่เข้ามาทำงานเพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานมีความสามารถด้านอาหารปลอดภัยในระดับที่องค์กรต้องการ
  • บริษัทจะต้องมีกฏระเบียบด้านฝึกอบรมเมื่อ ผู้ตรวจประเมินร้องขอ จะต้องแสดงหลักฐานให้เห็น ด้วยเหตุผลนี้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ต้องการเปิดเผยให้ทำการแยกแฟ้มข้อมูล เช่นเงินเดือนหรือข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ
  • ในกรณีที่มีการพักงานหรือปลดพนักงานออก ในระหว่างนั้น จำเป็นต้องมีมาตรการสำหรับการทำงานในช่วงท้ายของการทำงาน โดยให้เข้าทำงานที่มีความเสี่ยงต่ำต่อความปลอดภัยด้านอาหารเท่านั้น หากเป็นไปได้สำหรับการเลิกจ้างหรือไม่ผ่านการประเมินผลปฏิบัติการ อาจจำเป็นต้องมีมาตรการพิเศษ ในการแจ้งให้ออกจากงานโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดละอ่อนระหว่างการกระทำตามกฏหมายแรงงานและ ความปลอดภัยด้านอาหาร โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านอาหารเป็นสำคัญ
  • ผู้ตรวจประเมินจะทำการสุ่มตรวจพนักงานที่ เพิ่งเริ่มทำงาน เพื่อทำการตรวจสอบว่าพนักงานนั้นได้รับการอบรมเบื้องต้นหรือไม่ มีพี่เลี้ยงคอยดูแลในช่วงการทำงานสัปดาห์แรกของการทำงานหรือไม่  เนื่องจากการมีพนักงานใหม่ สามารถทำให้เกิดโอกาศและความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ด้วยเหตุผลนี้ ระบบในการจัดการของท่านต้องมีการกล่าวถึงระบบควบคุมภายในของท่านเองในการ ติดตามว่าได้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

 

บทความใกล้เคียง

Online

มี 67 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์