Login Form

BRC Food Safety ข้อ 3 part 2 ความปลอดภัยของอาหารและระบบการจัดการคุณภาพ

ข้อกำหนด BRC Global Standard for Food Safety Ver 6 พร้อมแนวทางการเตรียมรับการตรวจประเมิน (จะทะยอยลง จนกว่าจะครบนะคะ แล้วรวมเล่มให้ ดาวน์โหลดที่หลังคะ)

บทความโดย This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.5    

Supplier and raw material approval and performance monitoring

3.5.1  

Management of suppliers of raw materials and packaging

Statement of Intent

The company shall have an effective supplier approval and monitoring system toensure that any potential risks from raw materials (including packaging) to the safety,legality and quality of the final product are understood and managed.

บริษัทต้องมีระบบที่มีประสิทธิผลในการอนุมัติผู้ส่งมอบและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่มีนัยยะจากวัตถุดิบ (รวมถึงบรรจุภัณฑ์) ที่มีต่อ ความปลอดภัย กฎหมาย คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์สุดท้าย ได้รับเป็นที่เข้าใจและได้รับการจัดการ

3.5.1.1

The company shall undertake a documented risk assessment of each raw material or group of raw materials to identify potential risks to product safety, legality and quality. This shall take into account the potential for:

•allergen contamination

•foreign body risks

•microbiological contamination

•chemical contamination.

Consideration shall also be given to the significance of a raw material to the quality of the final product.

The risk assessment shall form the basis for the raw material acceptance and testing procedure and for the processes adopted for supplier approval and monitoring.

องค์กรต้องจัดทำการประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบแต่ละตัวหรือแต่ละกลุ่มเป็นเอกสาร เพื่อระบุความเสี่ยงที่มีนัยยะต่อความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ กฎหมาย และคุณภาพ.

สิ่งนี้ต้องคำนึงถึงนัยยะจาก

การปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้

ความเสี่ยงสิ่งปนเปื้อนทางกายภาพ

การปนเปื้อนทางจุลชีววิทยา

การปนเปื้อนทางเคมี

การพิจารณานี้ให้คำนึงถึงความสำคัญที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จ.

การประเมินความเสี่ยงนี้ ต้อง ถูกใช้เป็นพื้นฐานของการตรวจกระบวนการตรวจทดสอบ ยอมรับวัตถุดิบ และกระบวนการในการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย

การประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบ

ระบบการควบคุมผู้ส่งมอบวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิผล คือต้องนำมาประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งผู้ส่งมอบทุกราย ต้องได้รับการประเมินความเสี่ยง ซึ่งขึ้นอยู่กับ

 • ความเสี่ยงของวัตถุดิบ ส่วนผสมนั้น (ingredient) เช่น alflatoxi ในถั่วและcereals, histamine ในปลา, ยาฆ่าแมลงหลงเหลือในผักออแกนิค, Salmonella ในอาหารแห้ง เช่น นมผง, Listeria ในอาหารแช่เย็น
 • ปริมาณของส่วนผสมที่ส่งมอบ(ใช้มากใช้น้อย)
 • ประวัติของผู้ส่งมอบ
 • ประเทศผู้ผลิต
 • วิธีในการผลิต
 • ข้อกำหนดลูกค้าใส่ส่วนผสมอาหารหลังปรุงสุก
 • ข้อร้องเรียน
 • วีธีการคัดเลือกผู้ส่งมอบ
 • วิธีการติดตามผลการดำเนินงานของผู้ส่งมอบ
 • วิธีการและความถี่ในการสุ่มตัวอย่างและตรวจสอบวัตถุดิบ

และการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวสามารถนำมาใช้เพื่อกำหนด

 • การปนเปือนสารก่อภูมิแพ้
 • ความเสี่ยงของสิ่งแปลกปลอม
 • การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
 • การปนเปื้อนสารเคมี

3.5.1.2

The company shall have a documented supplier approval and ongoing monitoring procedure to ensure that suppliers are manufacturing products under hygienic conditions, effectively manage risks to raw material quality and safety and are operating effective traceability processes. The approval and monitoring procedureshall be based on one or a combination of:

•supplier audits

•third party audits or certification, e.g. to BRC Global Standards

•supplier questionnaires.

Where approval is based on questionnaires, these shall be reissued at least every three years and suppliers required to notify the site of any significant changes in the interim.

องค์กรต้องมีระเบียบปฏิบัติที่เป็นเอกสารในการอนุมัติผู้ส่งมอบและการติดตามผลงานเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ส่งมอบมีการผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะสุขอนามัย,มีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบและได้มีการปฏิบัติการสอบกลับอย่างมีประสิทธิผล.

ขั้นตอนการอนุมัติและติดตามนี้ ต้องอยู่บนพื้นฐานอยู่บนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือรวมกันของ

การตรวจประเมินผู้ส่งมอบ

การตรวจจากบุคคลที่สามหรือได้รับรองเช่นBRC

แบบสอบถามผู้ส่งมอบ

ถ้าการอนุมัติอยู่บนพื้นฐานของแบบสอบถาม, สิ่งนี้ต้องได้รับการกระทำซ้ำอย่างน้อยทุกๆ 3ปี และ ต้องให้ผู้ขายแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยยะใดๆช่วงระหว่างเวลานั้น

เอกสารการอนุมัติผู้ส่งมอบและระบบการเฝ้าระวัง

ผู้ส่งมอบทั้งหมดต้องได้รับการประเมินให้เหมาะกับข้อกำหนดของวัตถุดิบที่ส่งมอบและตามข้อกำหนดความปลอดภัยอาหารด้านคุณภาพและด้านกฏหมาย

โรงงานต้องมีการจัดทำระบียบปฏิบัติสำหรับการอนุมัติและตรวจติดตามผู้ส่งมอบ รวมถึงวิธีการในการอนุมัติ ความถี่ในการตรวจติดตาม หน้าที่ และขั้นตอนกระบวนการ

การอนุมัติต้องรวมถึงกิจกรรม ที่รวมกัน ตามด่านล่างนี้ :

 • ตรวจโดยผู้ตรวจที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม
 • การตรวจโดยบุคคลที่ 3 เช่น BRC food, BRC packaging หรือ storage and distribution
 • ใช้แบบสอบถาม

จะคุมเข้ม มากหรือน้อย แล้วแต่ risk (ตามข้อกำหนด 3.5.1.1)

อาจต้องมีการระบุการเฝ้าระวังอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น

 • การตรวจสอบภายใน เช่นผลเชื้อ ผลตรวจรับวัตถุดิบ
 • การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
 • การตรวจรับรองผู้ส่งมอบประจำวัน
 • แบบสอบถาม

3.5.1.3

The procedures shall define how exceptions are handled (e.g. where raw material suppliers are prescribed by a customer or where products are purchased from agents and direct audit or monitoring has not been undertaken).

ระเบียบปฏิบัติต้องมีการระบุถึงวิธีการยกเว้นพิเศษ ว่าจะดำเนินการอย่างไร (เช่นวัตถุดิบสั่งโดยลูกค้าหรือวัตถุดิบจัดซื้อผ่านนายหน้าและไม่มีการตรวจประเมินหรือติดตามโดยตรงกับผู้ส่งมอบ)

ระเบียบปฏิบัติการยกเว้น

ในกรณีที่ต้องใช้ผู้ส่งมอบแบบฉุกเฉิน ซื้อแบบครั้งเดียว สินค้าอุปโภค ยากต่อกระบวนการอนุมัติต้องมีมาตรการต่อเนื่องต้องเหมาะสมเน้นทดสอบ เน้นดูเอกสาร ระเบียบปฏิบัติต้องมีรายละเอียดมาตรการการควบคุม รวมถึงการประเมินความสี่ยง เช่น ต้องตรวจสอบ 100 % ของผลิตภัณฑ์ ต้องขอใบ COA หรือการสุ่มเพื่อวิเคราะห์เชื้อเพิ่ม

หากใช้ตัวแทน ต้องรู้แหล่งผลิต ข้อมูลต้องมีอยู่ หรือมี third party รับรองผลิตภัณฑ์ ตาม risk assessment

หากลูกค้าบังคับเลือก ต้องแน่ใจว่าได้ดูแลความเสี่ยงต่อสิ่งที่ซื้อโดยถูกบังคับหรือสิ่งที่ได้มาฟรีๆนั้นได้รับการควบคุมและประเมิน

3.5.2    

Raw material and packaging acceptance and monitoring procedures

Statement of Intent

Controls on the acceptance of raw materials shall ensure that raw materials do notcompromise the safety, legality or quality of products.

การควบคุมการยอมรับวัตถุดิบต้อง ทำให้มั่นใจว่าวัตถุดิบดังกล่าวมีความปลอดภัย สอดคล้องตามกฎหมาย และมีคุณภาพ โดยไม่ประนีประนอม

3.5.2.1

 

The company shall have a documentedprocedure for the acceptance of raw materials and packaging on receipt based upon the risk assessment (3.5.1). Raw material acceptance andits release for use shall be based on one or a combination of:

•visual inspection on receipt

•certificates of conformance – specific to each consignment

•certificates of analysis

•product sampling and testing.

A list of raw materials and the requirements to be met for acceptance shall be available. The parameters for acceptance and frequency of testing shall be clearly defined.

บริษัทต้องมีเอกสารระเบียบปฏิบัติ สำหรับการตรวจรับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์บนพื้นฐานความเสี่ยง (3.5.1).

การตรวจรับและปล่อยวัตถุดิบต้องขึ้นอยู่กับบนพื้นฐานหนึ่งหรือรวมกันดังนี้

การตรวจสอบด้วยสายตาเมื่อรับของ

ใบรับรองความสอดคล้อง-เฉพาะแต่ละใบส่งมอบ

ใบรับรองผลการวิเคราะห์

การสุ่มตัวอย่างและการทดสอบ

บัญชีรายชื่อวัตถุดิบและข้อกำหนดเกณฑ์การยอมรับต้องมีพร้อมอยู่เกณฑ์ยอมรับและความถี่ของการทดสอบต้องมีการกำหนดอย่างชัดเจน

การอนุมัติวัตถุดิบ

ต้องมีระเบียบปฏิบัติที่ประกอบด้วยการตรวจพินิจ เช่น ใช้สายตาดูสภาพ ความสมบูรณ์ ตรวจอุณหภูมิ ตรวจสอบว่าตรงตามสเป็ค ตรงตามเกรด การทดสอบในห้องปฏิบัติการ การใช้ Test kit

ต้องระบุเงื่อนไขในการยอมรับวัตถุดิบนั้น เช่น จำนวนการสุ่ม เกณฑ์การผ่าน ชนิดของการตรวจเช็ค และบันทึกผล

ระเบียบปฏิบัติต้องกำหนดว่าใครเป็นผู้มีอำนาจในการตรวจรับ และสั่งการว่าจะรับ หรือปฏิเสธการรับ

3.5.2.2

 

The procedures shall be fully implemented and records maintained to demonstrate the basis for acceptance of each batch of raw materials.

ขั้นตอนปฏิบัติต้องมีการนำไปปฏิบัติอย่างเต็มที่และธำรงรักษาบันทีกเพื่อแสดงให้เห็นเป็นพื้นฐานสำหรับการยอมรับแต่ละแบทของวัตถุดิบ

การประยุกต์ใช้ระเบียบปฏิบัติ

เพื่อแสดงถึงการนำระเบียบปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ จะต้องมีการจัดทำบันทึกที่ครอบคลุมถึงรายละเอียดการปฏิบัติ และบันทึกดังกล่าวจะเป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการสอบย้อนได้ด้วย

3.5.3  

Management of suppliers of services

of Intent

The company shall be able to demonstrate that where services are outsourced, theservice is appropriate and any risks presented to food safety have been evaluated toensure effective controls are in place.

บริษัทต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีบริการใดที่รับเหมาจ้างช่วง, บริการนั้นต้องเหมาะสมและได้มีการประเมินความเสี่ยงใดๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในอาหารเพื่อมีการพิจารณาว่ามีการควบคุมที่มีประสิทธิผลอยู่

3.5.3.1

There shall be a documentedprocedure for the approval and monitoring of suppliers of services. Such services shall include as appropriate:

•pest control

•laundry services

•contracted cleaning

•contracted servicing and maintenance of equipment

•transport and distribution

•off-site storage of ingredients, packaging or products

•laboratory testing

•catering services

•waste management.

ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นเอกสารสำหรับการอนุมัติและติดตามผู้ส่งมอบ สำหรับบริการเหมาช่วง.

บริการดังกล่าวต้องรวมถึงตามความเหมาะสม:

การควบคุมสัตว์พาหะ

บริการซักผ้า

รับเหมาทำความสะอาด

งานรับเหมา บริการและงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

การขนส่งและกระจายสินค้า

การจัดเก็บส่วนผสมบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์นอกสถานประกอบการ

ห้องปฏิบัติการทดสอบ

บริการอาหาร

การบริหารจัดการขยะของเสีย

การบริหาร ผู้รับเหมาช่วง

การอนุมัติและการติดตามผู้ให้บริการ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละบริการ ต้องเลือกว่าจะใช้มาตรการใดในควบคุม เช่น ซักผ้ากับพื้นที่ที่เป็น High Care หรือ High Riskarea

3.5.3.2

Contracts or formal agreements shall exist with the suppliers of services which clearly define service expectations and ensure potential food safety risks associated with the service have been addressed.

สัญญา หรือ ข้อตกลงอย่างเป็นทางการต้องมีอยู่กับผู้ส่งมอบบริการที่ซึ่งกำหนดอย่างชัดเจนถึงความคาดหวังและทำให้มั่นใจว่าความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอาหารสำหรับการบริการได้รับการระบุ

สัญญาของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการที่มายังสถานประกอบการต้องได้รับการอบรมที่ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย คุณภาพและกฏหมาย

สัญญาหรือข้อตกลงอย่างเป็นทางการให้เป็นสถานที่สำหรับผู้ให้บริการรายละเอียดในข้อ 3.5.3.1เพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในระดับที่ถูกต้องของการให้บริการได้

3.5.4

Management of outsourced processing

of Intent

Where any intermediate process steps in the manufacture of a product whichis included within the scope of certification is subcontracted to a third party orundertaken at another company site, this shall be managed to ensure this does notcompromise the safety, legality or quality of the product.

หากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง นำไปผลิตโดยผู้รับจ้างเหมาช่วง หรือบริษัทอื่น จะต้องมั่นใจว่าการจัดการสอดคล้องกับคุณภาพ ความปลอดภัย และความสอดคล้องทางกฎหมาย

3.5.4.1

The company shall be able to demonstrate that where part of the production process is outsourced and undertaken off site, this has been declared to the brand owner and, where required, approval granted.

บริษัทต้องแสดงว่าหากกระบวนการผลิตไปผลิตโดยผู้รับเหมาช่วงต้องผ่านการแจ้งให้เจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์รับทราบและบางกรณีต้องได้รับการอนุมัติก่อน

การรับอนุมัติจากเจ้าของแบรนด์

ลูกค้า ( brand Owner)ต้องได้รับการแจ้ง (และอาจต้องรออนุมัติ แล้วแต่ราย)

และต้องชัดเจนว่าลูกค้าอนุมัติ รวมถึงการผลิตในนามของลูกค้าด้วย

3.5.4.2

The company shall ensure that subcontractors are approved and monitored by successfulcompletion of either a documented site audit or third-party certification to the BRC Global

Standard for Food Safety or other GFSI-recognised Standard (see Glossary).

องค์กรต้องมั่นใจว่าผู้รับเหมาช่วงผ่านการอนุมัติและติดตาม เป็นผลสำเร็จ ไม่ว่าเอกสารการตรวจประเมินหรือ ตรวจประเมินโดยบุคคลที่สามกับ BRC Global Standard for Food Safety หรือ ตามมาตรฐานอื่นๆที่ GFSI ยอมรับ

การอนุมัติ Outsource

โดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การตรวจเพื่ออนุมัติต้องทำโดยผู้มีประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของ Outsource หรือ ใช้ใบ Cer ระบบ BRC หรือระบบที่ GFSI กำหนด ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.mygfsi.com

บันทึกการตรวจ รายงาน สำเนาใบรับรอง ต้องจัดเก็บไว้พร้อมรับตรวจเพื่อให้การรับรอง

3.5.4.3

Any outsourced processing operations shall:

•be undertaken in accordance with established contracts which clearly define any processing requirements and product specification

•maintain product traceability.

ผู้รับเหมาช่วงต้อง

ภายใต้สัญญาว่าจ้างต้องมีการระบุข้อกำหนดของกระบวนการผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

คงไว้การสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์

สัญญาและการสอบย้อนกลับ

ต้องมีการเก็บสัญญาเพื่ออนุมัติผู้รับเหมาช่าง ในข้อกำหนด 3.5.4.2 เพื่อให้มั่นใจว่า

 • การให้บริการถูกระดับ
 • ข้อกำหนดกระบวนการด้านความปลอดภัยทางด้านอาหาร ด้านคุณภาพและข้อกำหนดกฏหมาย

บันทึกต้องจัดเก็บไว้เพื่อให้แน่ใจว่ากลไกการตรวจสอบย้อนกลับได้รับการปรับปรุงตลอดกระบวนการ บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของแต่ละแบท วัตถุดิบในแต่ละกระบวนการ

3.5.4.4

The company shall establish inspection and test procedures for outsourced product on return, including visual, chemical and/or microbiological testing, dependent on risk assessment.

บริษัทต้องจัดทำขั้นตอนการตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์จากผู้รับเหมาช่วงเมื่อรับกลับรวมถึงการตรวจสอบด้วยสายตาทดสอบเคมีและหรือ

ทดสอบจุลชีววิทยาบนพื้นฐานการประเมินความเสี่ยง

การยอมรับและการทดสอบ

เอกสารการยอมรับหรือระบบสินค้าจะต้องระบุการตรวจสอบอย่างสมบูรณ์เมื่อวัตถุดิบถูกส่งกลับไปยังโรงงาน ตัวอย่างเช่น:

 • การตรวจสอบด้วยสายตา
 • การทดสอบด้านเคมี จุลินทรีย์หรือสารก่อภูมิแพ้
 • ข้อกำหนดการกัก การปล่อย สำหรับวัตถุดิบที่เฉพาะเจาะจง (เช่น เพื่อการทดสอบเพิ่ม หรือ การตรวจสอบของQA

ข้อกำหนดจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงของธรรมชาติของส่วนผสมกระบวนดำเนินการของผู้รับเหมาช่วง เช่น ผู้รับเหมาช่วงอาจจัดการกับสารก่อภูมิแพ้ที่อาจปนเปื้อนกับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์

ระเบียบปฏิบัติการยอมรับต้องมีเอกสารความไม่สอดคล้องใดๆ ที่เป็นผู้มีอำนาจที่จะยอมรับวัสดุที่สอดคล้องและปฏิเสธกระบวนการตามแบทที่ไม่สอดคล้องและการดำเนินการจะต้องดำเนินการในกรณีที่ไม่สอดคล้อง

3.6

Specifications

of Intent

Specifications shall exist for raw materials including packaging, finished products and any product or service which could affect the integrity of the finished product.

มาตรฐานต้องมีอยู่สำหรับวัตถุดิบ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สำเร็จ และ ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆที่ซึ่งสามารถมีผลต่อความสมบูรณ์ต่อผลิตภัณฑ์สำเร็จ

3.6.1

Specifications for raw materials and packaging shall be adequate and accurate and ensure compliance with relevant safety and legislative requirements. The specifications shall include defined limits for relevant attributes of the material which may affect the quality or safety of the final products (e.g. chemical, microbiological or physical standards).

มาตรฐานวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ต้องมีข้อกำหนดที่พอเพียงและถูกต้องและต้องมั่นใจว่าสอดคล้องตามข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยและข้อกำหนดกฎหมาย.

มาตรฐานต้องรวมถึงระบเกณฑ์คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องวัตถุดิบซึ่งกระทบต่อคุณภาพหรือความปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์สำเร็จ(เช่น เคมีจุลชีววิทยาหรือมาตรฐานด้านกายภาพ).

ข้อกำหนดของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์

ต้องจัดทำให้คลอบคลุม limit ของทุกพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย คุณภาพและด้านกฏหมายนั้นๆของผลิตภัณฑ์รวมถึงรายละเอียดของบรรจุภัณฑ์ด้วย

ข้อกำหนดสำหรับสารเคมีทำความสะอาดให้รวมถึงส่วนประกอบ คำเนะนำการใช้งาน และความปลอดภัย

3.6.2

 

Manufacturing instructions and process specifications shall comply with recipes and quality criteria as detailed in agreed customer specifications.

คำแนะนำวิธีการผลิตและมาตรฐานกระบวนการผลิตต้องสอดคล้องตามสูตรและเกณฑ์คุณภาพที่ได้ตกลงกันในรายละเอียดไว้กับลูกค้า.

Manufacturing instruction and process specifications

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการผลิตใด ๆ ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการ เช่นข้อกำหนดของลูกค้าและใช้สูตรที่ถูกต้อง

ข้อมูลจำเพาะสำหรับการทำงานในความคืบหน้าไม่สามารถใช้ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด แต่ใช้ที่เหมาะสม เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในหลายขั้นตอนและผลิตแบบผสมในรูปแบบผลิตภัณฑ์สุดท้ายหรือเมื่อสินค้าที่ผลิตเพียงบางส่วนและเก็บไว้ผลิตต่อในอนาคต ข้อกำหนดอาจจะต้องครอบคลุม ซึ่งเป็นรายละเอียดเงื่อนไขที่สำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของสินค้าสำเร็จรูปหรือคุณภาพ เช่น บริกซ์ น้ำหนัก, สี, อายุการเก็บ หรือเงื่อนไขในการเก็บรักษา

3.6.3

Specifications shall be available for all finished products. These shall either be in the agreed format of the customer or, in the case of branded products, include key data to meet legal requirements and assist the customer in the safe usage of the product.

มาตรฐานต้องมีอยู่สำหรับทุกผลิตภัณฑ์.

สิ่งนี้ต้องมีการตกลงอย่างเป็นทางการกับลูกค้าหรือกับเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์, รวมถึงข้อมูลหลักในการสอดคล้องกับข้อกฎหมายและข้อกำหนดในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย.

Finish Product Specification

Spec ต้องอยู่หน้างาน เพื่อใช้ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ ต้องได้รับการอนุมัติร่วมกับลูกค้า

ในกรณีเป็นตราสินค้าของบริษัทเอง สามารถใช้ Spec ที่กำหนดขึ้นภายใน เพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์และเอกสารข้อมูลทางเทคนิคสำหรับการใช้งานของลูกค้าที่มีข้อมูลสำคัญสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยซึ่งอาจรวมถึง:

 • ส่วนผสม รวมถึง สารก่อภูมิแพ้
 • ข้อมูลทางโภชนาการ
 • การเตรียมและการปรุงสุก
 • การให้ข้อมูลการเก็บ
 • อายุการเก็บ หรือข้อมูลโค๊ด
 • ปริมาณ

3.6.4

The company shall seek formal agreement of specifications with relevant parties. Where specifications are not formally agreed then the company shall be able to demonstrate that it has taken steps to ensure formal agreement is in place.

บริษัทต้องมีข้อกำหนดที่ได้รับการตกลงกันอย่างเป็นทางการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

เมื่อมีข้อกำหนดที่ไม่ได้รับการตกลงที่เป็นทางการต้องสามารถแสดงได้ว่ามีขั้นตอนที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าข้อตกลงที่เป็นทางการได้มีนำไปการปฏิบัติ

Formal Agreement of Specification

แบรนด์ลูกค้า Spec ต้องมีการการอนุมัติและเซ็นต์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า แต่หากลายเซ็นของลูกค้าหรือการอนุมัติจะไม่สามารถใช้ได้อย่างเป็นทางการ ต้องมีหลักฐานอื่น เช่น ส่ง email

3.6.5

Specifications shall be reviewed whenever products change (e.g. ingredients, processing method) or at least every three years. The date of review and the approval of any changes shall be recorded.

มาตรฐานต้องได้รับการทบทวนเมื่อผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง(เช่นส่วนผสมวิธีการการผลิต)หรือ อย่างน้อยทุกสามปี.วันที่ทบทวนและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงต้องได้รับการบันทึก

Review of Specification

Spec ต้องได้รับการทวนสอบ เมื่อมีการเปลี่ยน ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือสูตรการผลิต

หากไม่มีการเปลี่ยน อย่างน้อย 3 ปีต้องทวนสอบหนึ่งครั้ง หรือมากกว่านั้นตามความต้องการของลูกค้า

หลักฐานคือ ตาราง log sheet พร้อมการเซ็นต์และลงวันที่ ขั้นตอนนี้ต้องมีการกำหนดอยู่ในการควบคุมเอกสารด้วย

บทความใกล้เคียง

Online

มี 119 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์